วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     175870232.pdf

   หน้าที่ 95

ไพโรจน์ สว่างไพร

CAS1356

ชื่อผู้วิจัย   ไพโรจน์ สว่างไพร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
เดชา เดชานพพงศ์, ปัญญา อินทเจริญ
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดและการสอนกีฬาให้สอดคล้องความต้องการ ในการเข้าฝึกประสบการณ์ตามแนวสหกิจศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE READINESS OF ESTABLISHMENTS FOR ACCEPTING STUDENTS IN THE FIELD TO SPORT MANAGEMENT AND SPORT PEDAGOGY PRACTICE THEIR EXPERIENCES ACCORDING TO THE COOPERATIVE EDUCATION
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -