วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1875609479.pdf

  

เก่งกาจ บังกาวงศ์

CAS1359

ชื่อผู้วิจัย   เก่งกาจ บังกาวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธนาพันธ์ นัยพินิจ, กุสุมา ดำรงชัย, ปิยาภรณ์ พละกุล, ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ, บุษบา ขุนอยู่
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบริการขององค์กรการกุศลในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE EFFICIENCY IN SERVICING PERFORMANCE OF CHARITY ORGANIZATIONS IN THE EMERGENCY MEDICAL SERVICE SYSTEM, KALASIN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -