...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 22บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
อภิสรา ธำรงวรางกูร
CAS1347
ผลของโปรแกรมการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบสั้น และการติดตามเยี่ยมบ้าน โดยทีมหมอครอบครัว ในผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
1
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS1348
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12
วิภาวดี พรโคกสูง
CAS1349
กลยุทธ์การตลาดกล่องสุ่มในยุคดิจิทัล
24
พวนชัย โคตรชนะ
CAS1350
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในยุคโควิด-19
31
วนิษา ศรีรอบรู้
CAS1351
การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
43
คมสันต์ หลาวเหล็ก
CAS1352
เฮอร์เมนูติกส์ : ศาสตร์แห่งการพัฒนาหลักสูตร
59
สิริการย์ ดิษย์ชนะพงศ์
CAS1353
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
65
ศราวุธ จันดีวันทา
CAS1354
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรแบบเร่งรัดเพื่อเตรียมความพร้อมความสามารถด้านภาษาจีน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาระบบขนส่งทางราง ก่อนศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน
72
อรพรรณ โสโพธิ์
CAS1355
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
85
ไพโรจน์ สว่างไพร
CAS1356
การพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดและการสอนกีฬาให้สอดคล้องความต้องการ ในการเข้าฝึกประสบการณ์ตามแนวสหกิจศึกษา
95
Woravit Tantanatewin
CAS1357
Blended Instruction using E-learning with A problem-based Learning Approach for Developing Academic achievement and creative skills Under Graduate Diploma Program in Teaching Profession Students College of Asian Scholars
106
ณัฐรดา พ่อค้า
CAS1358
การปรับปรุงกระบวนการผลิตป้ายจราจร ของโรงงานผลิตป้ายจราจร บริษัท ABC จำกัด
114
เก่งกาจ บังกาวงศ์
CAS1359
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบริการขององค์กรการกุศลในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดกาฬสินธุ์
126
อนุวัฒน์ จินดา
CAS1360
ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
138
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1361
รูปแบบภาวะผู้นำแบบร่วมสมัยของผู้นำชุมชนที่มีผลต่อการลดขยะต้นทางโดยใช้แนวคิด 3Rs กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น
150
สถิตย์ กุลสอน
CAS1363
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
162
Sujitra Arampongpun
CAS1364
Teachers’ Perspective on Managing School Facilities in Classroom Management: The case of Indonesian Elementary Schools in Indonesia
170
วีณา ธนาไชยสกุล
CAS1365
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ
180
กัลยา ปังประเสริฐ
CAS1366
การเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน(Blended learning) ในยุคโควิด 19 ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
190
ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
CAS1367
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการจำเป็นของการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด สำหรับมวลชน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
200
วีรนัฏฐ์ พรหมสุวรรณ์
CAS1368
แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
216
วิภารัตน์ นิราราช
CAS1369
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
230