วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1458965331.pdf

  

พวนชัย โคตรชนะ

CAS1350

ชื่อผู้วิจัย   พวนชัย โคตรชนะ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธนาพันธ์ นัยพินิจ, สมัย สียาโง, ทิพวรรณ พรมลาย, ปรมินทร์ นวลอินทร์, ภานุวีร์ ไชยศรี
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในยุคโควิด-19
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) MARKET MIX FACTORS AFFECTING DECISION-MAKING FOR PURCHASING HOUSING PROPERTIES DURING THE COVID-19 PERIOD IN MUEANG KHON KAEN DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -