วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     697501758.pdf

   หน้าที่ 43

วนิษา ศรีรอบรู้

CAS1351

ชื่อผู้วิจัย   วนิษา ศรีรอบรู้
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THESIS ANALYSIS MASTER OF SCIENCE AND DISSERTATION DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EXERCISE AND SPORTS SCIENCE PROGRAM, FACULTY OF SPORTS SCIENCE BURAPHA UNIVERSITY
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -