วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     461146082.pdf

  

อภิสรา ธำรงวรางกูร

CAS1347

ชื่อผู้วิจัย   อภิสรา ธำรงวรางกูร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
นิภา ไทโส, สุรดา โพธิ์ตาทอง
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลของโปรแกรมการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบสั้น และการติดตามเยี่ยมบ้าน โดยทีมหมอครอบครัว ในผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) EFFECT OF BRIEF MOTIVATIONAL INTERVIEWING PROGRAM AND HOME HEALTH CARE BY FAMILY CARE TEAM AMONG POOR CONTROLLED TYPE 2 DIABETES PATIENTS
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -