วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     209516679.pdf

  

อนุวัฒน์ จินดา

CAS1360

ชื่อผู้วิจัย   อนุวัฒน์ จินดา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE ANNUAL ACHIEVEMENTS OF THE POLICE SERGEANT TRAINING PROGRAM IN THE FISCAL YEAR 2021, TRAINING CENTER OF PROVINCIAL POLICE REGION 4
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -