วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2557

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1488351119-3.pdf

   หน้าที่ 22       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

สุธรรม ใหม่อ่อน

CAS407

ชื่อผู้วิจัย   สุธรรม ใหม่อ่อน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุรเดช บุญลือ
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword