วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523086707-PDFsplited(5).pdf

   หน้าที่ 30       อ่าน 278 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1 ครั้ง

ธมตญา นาเมืองรักษ์

CAS590

ชื่อผู้วิจัย   ธมตญา นาเมืองรักษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการการวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม (Cultural Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document) ข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ใช้วิธีการสำรวจเบื้องต้น การสัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสำรวจ กลุ่มประชากรที่ใช้ กลุ่มผู้รู้ (Key Informant) กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informant) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informant) ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพภูมิปัญญาไทยทั่วไปและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีทั้งหมด 9 ด้าน คือ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านศาสนาและประเพณี และด้านโภชนาการ 2) สภาพทั่วไปของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียนการสอนที่โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร มีทั้งด้านบริหารจัดการ ด้านการเงิน การประชุมร่วมกันระหว่างครู คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน อันนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรงจากผู้รู้ในท้องถิ่น ให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานเป็นหมู่คณะ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนที่สอดคล้องกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวแล้ว ในการบูรณาการภูมิปัญญาชุมชน สู่การเรียนการสอนของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ได้มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมในแต่ละสาระวิชา การดำเนินการเรียนการสอนในแต่ละเรื่องมีอุปกรณ์ประกอบการสอน มีวิธีการขั้นตอนในการสอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการและขั้นวัดผลประเมินผล โดยสรุปออกมาเป็นผลดี และอุปสรรคปัญหา เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป
โดยสรุป โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ได้นำภูมิปัญญาของชุมชนท่าคันโททุกประเภทมาจัดการเรียนการสอนในทุกสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยความร่วมมือร่วมใจระหว่างครูและผู้ปกครอง จนได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The perposes of this research were these : 1) to study the background of local of Thakhantho community, Kalasin Province 2) to study current situations of the use of local wisdom for the Admistration of Thakhanthowittayakhan School, Thakantho district, Kalasin Province and 3) to study the guidelines of local wisdom integration for the administration of Thakhanthowittayakhan School, Thakhantho District, Kalasin Province. The data of this cultural qualitative research were collected through documentary and field studies. A basic survey, an interview, an observation, and a focus group were used for collecting data. Research instruments were an interview form and an observation form. A research sample were a group of key informants, a group of casual informants and a group of general informant. The research results have revealed as follows :
General Thai wisdom and local wisdom of Thakhantho community, Kalasin Province consists of a field are agriculture, industry and handicraft, traditional Thai medicine, natural environmental management, community fund and business, art, linguistics and literature, religion and tradition, and nutrition.
Local wisdom is generally used for the administration of Thakhantho Wittayakhan School such as school administration, finance, and a meeting of teachers and students parents. This wisdom leads to the development of school curriculum consisting of 8 subject groups are a subject group of mathematic a subject group of Thai, a subject group of science, a subject group of art, a subject group of career and technology, a subject group of foreign languages, a subject group of social studies, religion and culture, and a subject group of health and physical education. The integration of local wisdom for the school’s administration is conducted through a direct application of learned persons’ wisdom a team operation of students, the students’ participation in community activities that are consistent with the 8 subject groups.
As for the integration of community wisdom for the instruction of Thakhanthowittayakhan School, the local wisdom is integrated appropriately into lesson plans of each subject. Instructive instruments are applied for learning arrangement of each subject. The stages of instruction consist of 3 stage are a stage of preparation, a stage of operation, and a stage of evaluation. The results are summarized into advantages and difficulties in order to seek for the ways to improve wrong things that will appear in the next chance.
In conclusion, Thakhanthowittayakhan School applied all the types of Thakhantho community’ s wisdom for managing the instruction of 8 subject groups through the cooperation of teachers and students’ parents and its result is satisfactory.
The perposes of this research were these : 1) to study the background of local of Thakhantho community, Kalasin Province 2) to study current situations of the use of local wisdom for the Admistration of Thakhanthowittayakhan School, Thakantho district, Kalasin Province and 3) to study the guidelines of local wisdom integration for the administration of Thakhanthowittayakhan School, Thakhantho District, Kalasin Province. The data of this cultural qualitative research were collected through documentary and field studies. A basic survey, an interview, an observation, and a focus group were used for collecting data. Research instruments were an interview form and an observation form. A research sample were a group of key informants, a group of casual informants and a group of general informant. The research results have revealed as follows : General Thai wisdom and local wisdom of Thakhantho community, Kalasin Province consists of a field are agriculture, industry and handicraft, traditional Thai medicine, natural environmental management, community fund and business, art, linguistics and literature, religion and tradition, and nutrition. Local wisdom is generally used for the administration of Thakhantho Wittayakhan School such as school administration, finance, and a meeting of teachers and students parents. This wisdom leads to the development of school curriculum consisting of 8 subject groups are a subject group of mathematic a subject group of Thai, a subject group of science, a subject group of art, a subject group of career and technology, a subject group of foreign languages, a subject group of social studies, religion and culture, and a subject group of health and physical education. The integration of local wisdom for the school’s administration is conducted through a direct application of learned persons’ wisdom a team operation of students, the students’ participation in community activities that are consistent with the 8 subject groups. As for the integration of community wisdom for the instruction of Thakhanthowittayakhan School, the local wisdom is integrated appropriately into lesson plans of each subject. Instructive instruments are applied for learning arrangement of each subject. The stages of instruction consist of 3 stage are a stage of preparation, a stage of operation, and a stage of evaluation. The results are summarized into advantages and difficulties in order to seek for the ways to improve wrong things that will appear in the next chance. In conclusion, Thakhanthowittayakhan School applied all the types of Thakhantho community’ s wisdom for managing the instruction of 8 subject groups through the cooperation of teachers and students’ parents and its result is satisfactory.
Keyword Keywords : The Guidelines Integration, Local Knowledge, Thakhanthowittayakarn School