วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523087441-PDFsplited(9).pdf

   หน้าที่ 70

เสาวลักษณ์ แย้มตรี

CAS594

ชื่อผู้วิจัย   เสาวลักษณ์ แย้มตรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กัลยา ปังประเสริฐ พย.ม.2 ทิพธิญา เฮียงสอน ศศ.ม.3 นิภา ไทโส พย.ม.4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลของหลักสูตรแฝงที่มีต่อคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของหลักสูตรแฝงที่มีต่อคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 36 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนโรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลอุบลรัตน์ โรงพยาบาลซำสูง และโรงพยาบาลขอนแก่น 18 คน และกลุ่มควบคุมเป็นนักศึกษาที่ไม่สังกัดทุนพยาบาลชุมชนจำนวน 18 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แนวทางในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแฝง แบบประเมินคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์ และแบบบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัย
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตอาสา ด้านความอดทน ด้านการสื่อสารสัมพันธ์และการทำงานกับผู้อื่นและชุมชน ด้านการใส่ใจดูแล และด้านผู้นำ อยู่ในระดับเดียวกันคือระดับดี (x ̅ = 4.44, S.D.= 0.46 และ x ̅ = 3.82, S.D.= 0.65)
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม การประเมินโดยตนเอง มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับเดียวกัน คือ ระดับดี มี 4 ด้าน คือ ด้านจิตอาสา ด้านความอดทน ด้านการใส่ใจดูแล และด้านผู้นำ ส่วนด้านการสื่อสารสัมพันธ์และการทำงานกับผู้อื่นและชุมชน กลุ่มทดลองอยู่ในระดับดีมาก และกลุ่มควบคุมอยู่ในระดับดี ในการประเมินโดยเพื่อนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์ทุกรายด้านอยู่ในระดับดีมาก และกลุ่มควบคุมอยู่ในระดับดี
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม การประเมินโดยอาจารย์ ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับเดียวกันคือระดับดี มี 2 ด้าน คือ ด้านความอดทน และด้านการสื่อสารสัมพันธ์ และการทำงานกับผู้อื่นและชุมชน ส่วนด้านจิตอาสา ด้านการใส่ใจดูแล และด้านผู้นำ กลุ่มทดลองอยู่ในระดับดี ส่วนกลุ่มควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง
กลุ่มทดลองค่าเฉลี่ยคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์สูงกว่ากลุ่มควบคุม ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.000 และกลุ่มทดลองเรียนรู้จากหลักสูตรแฝงในด้าน:1) การสื่อสารสัมพันธ์กับผู้อื่น 2) การเป็นผู้นำ 3) จิตอาสา 4) ความขยันอดทน 5) ความเมตตากรุณา 6) ความรับผิดชอบ 7) การคิดวิเคราะห์ 8) ความสุขอย่างพอเพียง 9) แรงบันดาลใจในการกลับไปทำงานที่บ้านเกิด
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this research is to study effects of hidden curriculum towards desirable characteristics of community nursing students. Sample are 36 nursing students from faculty of nursing, College of Asian Scholars in academic year 2015. Samples are divided into an experimental group in the amount 18 from community funded nursing students of Nampong Hospital, Ubolratana Hospital, Sumsung Hospital and KhonKaen Hospital and a control group in the amount of 18 non-community funded nursing students. Simple random sampling method is used to select samples in control group. Research’s tools consisted of hidden curriculum and learning instruction guideline, assessment form of desirable characteristics of community nursing students and personal learning record. The analysis of data used percentage, mean, standard deviation, t-test and content analysis.
Results of study
Desirable characteristics of community nursing students in the experimental group and the control group classified in all dimensions including public mind, patience, communication and community working skills, caring and leadership, are in good level of both groups (x ̅ = 4.44 , S.D.= 0.46 และ x ̅ = 3.82, S.D.= 0.65)
Desirable characteristics of community nursing students of the experimental group and the control group of self assessment classified in 4 dimensions including public mind, patience, caring and leadership, are in good level of both groups. For the dimensions of communication and community working skills are excellence in the experimental group and in good level in the control group.
Desirable characteristics of community nursing students of the experimental group and the control group of peer assessment in all dimensions the experimental group is in excellence level and the control group is in good level.
Desirable characteristics of community nursing students of the experimental group and the control group of instructor assessment classified in 2 dimensions including patience ,communication and community working skills are good level of both groups. For the dimensions of public mind, caring and leadership the experimental group is in good level and the control group is moderate level.
Significance (P> 0.000) difference is demonstrated, the experimental group had higher mean score on desirable characteristics of community nursing students than the control group.
Lesson to learned in the hidden curriculum of the experimental group as followings : 1) communication and interpersonal relationship 2) leadership 3) public mind 4) diligent and patience 5) compassion and mercy 6) responsibility 7) critical thinking 8) sufficiency happiness 9) inspiration for going back to work in their hometown.
The objective of this research is to study effects of hidden curriculum towards desirable characteristics of community nursing students. Sample are 36 nursing students from faculty of nursing, College of Asian Scholars in academic year 2015. Samples are divided into an experimental group in the amount 18 from community funded nursing students of Nampong Hospital, Ubolratana Hospital, Sumsung Hospital and KhonKaen Hospital and a control group in the amount of 18 non-community funded nursing students. Simple random sampling method is used to select samples in control group. Research’s tools consisted of hidden curriculum and learning instruction guideline, assessment form of desirable characteristics of community nursing students and personal learning record. The analysis of data used percentage, mean, standard deviation, t-test and content analysis. Results of study Desirable characteristics of community nursing students in the experimental group and the control group classified in all dimensions including public mind, patience, communication and community working skills, caring and leadership, are in good level of both groups (x ̅ = 4.44 , S.D.= 0.46 และ x ̅ = 3.82, S.D.= 0.65) Desirable characteristics of community nursing students of the experimental group and the control group of self assessment classified in 4 dimensions including public mind, patience, caring and leadership, are in good level of both groups. For the dimensions of communication and community working skills are excellence in the experimental group and in good level in the control group. Desirable characteristics of community nursing students of the experimental group and the control group of peer assessment in all dimensions the experimental group is in excellence level and the control group is in good level. Desirable characteristics of community nursing students of the experimental group and the control group of instructor assessment classified in 2 dimensions including patience ,communication and community working skills are good level of both groups. For the dimensions of public mind, caring and leadership the experimental group is in good level and the control group is moderate level. Significance (P> 0.000) difference is demonstrated, the experimental group had higher mean score on desirable characteristics of community nursing students than the control group. Lesson to learned in the hidden curriculum of the experimental group as followings : 1) communication and interpersonal relationship 2) leadership 3) public mind 4) diligent and patience 5) compassion and mercy 6) responsibility 7) critical thinking 8) sufficiency happiness 9) inspiration for going back to work in their hometown.
Keyword Keywords: Hidden curriculum, desirable characteristics of community nursing students