วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523088039-PDFsplited(11).pdf

   หน้าที่ 84       อ่าน 284 ครั้ง / ดาวน์โหลด 4 ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิศ โสภา

CAS596

ชื่อผู้วิจัย   ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิศ โสภา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ดร.กุหลาบ ปุริสาร2 รองศาสตราจารย์ ดร.ละเอียด จงกลนี3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น: กรณีศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ และแนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรณีศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 5 คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน 5 คน และตัวแทนนักเรียน 5 คน รวม 27 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การศึกษาเอกสาร การลงภาคสนามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม แบบบันทึกเทป การจดบันทึก (Field note) และการถ่ายภาพ วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis ) การตรวจสอบความเที่ยงของข้อมูลใช้ วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า(triangulation)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ปรากฏการณ์การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สรุปได้ดังนี้
1.1) การนำองค์กร โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน
1.2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีระบบการวางแผนที่เป็นรูปธรรมโดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis สู้การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
1.3) การมุ่งเน้นผู้เรียน โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะจากผู้เรียนเป็นสำคัญเน้น การมีส่วนร่วมสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพและสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
1.4) การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โรงเรียนมีระบบการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
1.5) การมุ่งเน้นบุคลากร โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคคลากร โดยมีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคคลากรเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด
1.6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ โรงเรียนมีระบบและกลไกในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสการพระราชาในทุกกิจกรรม
1.7) ผลลัพธ์ โรงเรียนมีการพัฒนาทุกด้านสู่ความเป็นเลิศและบริหารมุ่งสู่ความสำเร็จ
อย่างเป็นระบบ
2. แนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สรุปได้ดังนี้
2.1) การนำองค์กร ควรมีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้รายบุคคล 2.2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนควรมีการแสวงหา สร้าง พัฒนา และใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม 2.3) การมุ่งเน้นนักเรียน โรงเรียนควรมีแนวคิดที่มุงการพัฒนาให้มีความยั่งยืนอย่างจริงจัง และสร้างความผูกพันในระยะยาวกับผู้เรียน 2.4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โรงเรียนควรมุ่งเน้นการจัดการศึกษาไปที่การเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียน และคุณลักษณะของผู้เรียนในอนาคต 2.5) การมุ่งเน้นบุคลากร โรงเรียนควรกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน มีการสื่อสารทิศทางวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ 2.6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ โรงเรียนควรมีการวางแผน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ และบูรณาการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของโรงเรียน 2.7) ผลลัพธ์ ควรกำหนด ตัวชี้วัดความก้าวหน้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาและบริการ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this qualitative research aimed to study :) the phenomenon and guidelines on the excellent School Administration of Middle Secondary School Size Under the Secondary Educational Service Area Office 25 : A Case Study of Waengyaiwittayakhom School. The key informants were the 1 director, 1 vice director, 10 teachers, 5 school committee, 5 parents and 5 students representatives, a totally of 27 persons. The instruments were semi-structured interview, documentary study, fields study, in-depth interviews, participatory and non-participatory observation, field notes, records and photography. Data analysis using content analysis, data validation by triangulation method
The results:
1. The phenomenon on school excellent administration at Waengyaiwittayakhom school were as followings:
1.1) The organization: The school of set policies to support the continuous development of educational quality standard sustainability.
1.2) The Strategic Planning: The school planning systematically set by using analyzing SWOT analysis for implementing continuously.
1.3) Focus on learners: Managing by listening to the opinions of stakeholders, especially from the learners, focusing on high participation in order to improve quality and school strategy.
1.4) Analytical Measurement and knowledge administrator: The school has an educational evaluation system using the quality assurance system for improving learning management.
1.5) The Staffing: The school promotes the teachers potential and personnel development by focusing on personnel evaluation in accordance with the education standards of the school and the ministry.
1.6) Focus on Operations: The school have systems and mechanisms to achieve their objectives by integrating the philosophy of sufficiency economy of the King Bhumibol Adulyadej in all activities.
1.7) The Outcomes: The school has developed all aspects for excellence and management to succeed systematically.
2. The guidelines on the excellent of administration at Waengyaiwittayakhom school as followings:
2.1) The organization: The learning environment should be developed to facilitate learning together and individual learning, 2.2) Strategic Planning: The school should be seek, build, develop, utilize knowledge and innovation, 2.3) Focus on Learners: The school should be have a sustainable development concept and make long-term commitment to the students, 2.4) Analytical Measurement and knowledge administrator: The school should be focusing on the educational of the learners, needs and features of future learners, 2.5) The Staffing: The school should be set the direction, school vision that focusing on students’ quality, communication direction and vision to management,
2.6) Focus on Operations: The school should be planned, using information and integrated to achieve school outcomes, 2.7) The Outcomes: Should be set indicators to improve the educational and service process.
The objectives of this qualitative research aimed to study :) the phenomenon and guidelines on the excellent School Administration of Middle Secondary School Size Under the Secondary Educational Service Area Office 25 : A Case Study of Waengyaiwittayakhom School. The key informants were the 1 director, 1 vice director, 10 teachers, 5 school committee, 5 parents and 5 students representatives, a totally of 27 persons. The instruments were semi-structured interview, documentary study, fields study, in-depth interviews, participatory and non-participatory observation, field notes, records and photography. Data analysis using content analysis, data validation by triangulation method The results: 1. The phenomenon on school excellent administration at Waengyaiwittayakhom school were as followings: 1.1) The organization: The school of set policies to support the continuous development of educational quality standard sustainability. 1.2) The Strategic Planning: The school planning systematically set by using analyzing SWOT analysis for implementing continuously. 1.3) Focus on learners: Managing by listening to the opinions of stakeholders, especially from the learners, focusing on high participation in order to improve quality and school strategy. 1.4) Analytical Measurement and knowledge administrator: The school has an educational evaluation system using the quality assurance system for improving learning management. 1.5) The Staffing: The school promotes the teachers potential and personnel development by focusing on personnel evaluation in accordance with the education standards of the school and the ministry. 1.6) Focus on Operations: The school have systems and mechanisms to achieve their objectives by integrating the philosophy of sufficiency economy of the King Bhumibol Adulyadej in all activities. 1.7) The Outcomes: The school has developed all aspects for excellence and management to succeed systematically. 2. The guidelines on the excellent of administration at Waengyaiwittayakhom school as followings: 2.1) The organization: The learning environment should be developed to facilitate learning together and individual learning, 2.2) Strategic Planning: The school should be seek, build, develop, utilize knowledge and innovation, 2.3) Focus on Learners: The school should be have a sustainable development concept and make long-term commitment to the students, 2.4) Analytical Measurement and knowledge administrator: The school should be focusing on the educational of the learners, needs and features of future learners, 2.5) The Staffing: The school should be set the direction, school vision that focusing on students’ quality, communication direction and vision to management, 2.6) Focus on Operations: The school should be planned, using information and integrated to achieve school outcomes, 2.7) The Outcomes: Should be set indicators to improve the educational and service process.
Keyword Keywords: The excellent School Administration, Middle Secondary School Size