วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523088192-PDFsplited(12).pdf

   หน้าที่ 95

จินณพัษ ปทุมพร

CAS597

ชื่อผู้วิจัย   จินณพัษ ปทุมพร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในการใช้บริการกิจกรรม เพื่อสุขภาพในหัวหิน ประเทศไทย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการกิจกรรมเพื่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมายังอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ ประเทศไทย จากแบบสอบถาม จำนวน 397 ชุด และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สัญชาติอังกฤษ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ระหว่าง 2,000 – 2,499 ดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อพักผ่อน เดินทางมาเป็นครั้งแรก มีเวลาพำนักในประเทศไทยมากกว่า 10 คืน ร้อยละ 23.9 ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการกิจกรรมเพื่อสุขภาพในประเทศไทย โดยเป็นบริการด้านสปา ร้อยละ 41 ไม่ได้มีปัญหาด้านสุขภาพก่อนการใช้บริการ สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการกิจกรรมเพื่อสุขภาพในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ พบว่า ปัจจัยทางด้านบริการเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ทันสมัย ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ ความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ และอัธยาศัยไมตรีในการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับมากที่สุด ปัจจัยทางด้านราคาได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่ถูกกว่าค่าใช้จ่ายในภูมิลำเนา และค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายโปรแกรมการบริการเพื่อสุขภาพ ส่งผลในระดับมากที่สุด ปัจจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลและการให้คำแนะนำจากตัวกลาง ส่งผลในระดับมากที่สุด และปัจจัยด้านการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมืองและการผ่านแดน ส่งผลในระดับมากที่สุดเช่นกัน และกว่าร้อยละ 86.6 จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในประเทศไทยอย่างแน่นอน ซึ่งจากผลการศึกษาในครั้งนี้จะนำมาซึ่งฐานข้อมูลที่สำคัญในการกำหนดแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของประเทศไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในระดับนานาชาติต่อไปได้
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed to study about international tourists’ behaviour and factors affecting their decision-making on health and wellness activities using in Thailand by investigating from 397 questionnaires in Hua Hin, Thailand, and analysing with descriptive statistics. The results indicated that almost of respondents were male, came from UK. Their education level was bachelor degree and worked as business employee. Their monthly income was between USD 2,000 – 2,499. Their travelling motivation was for relaxation. Almost of them were first-time visitors and spent more than 10 nights in Thailand. 23.9% of them experienced health and wellness activities in Thailand, and around 41% used spa activity. Factors affecting their decision-making on health and wellness activities using were 1) health treatment and service factors such as modern technology and medical equipment, results of health and wellness services, international accreditation and hospitality services at strongly-agree level; 2) pricing factors such as costs of health and wellness services cheaper than home country and package payment for all treatment procedures and services at strongly-agree level; 3) distribution channel factors such as ability to access information and professional medical tourism agencies/facilitators at strongly-agree level; and 4) promotion and supporting factors such as easy border crossing/arrivals and consulate/immigration support at strongly-agree level too. Moreover, 86.6% of respondents would exactly revisit Thailand. This research results were significant database benefited Thailand health and wellness tourism promoting in international level and raised competitive capability as international hub of health tourism in the future.
This research aimed to study about international tourists’ behaviour and factors affecting their decision-making on health and wellness activities using in Thailand by investigating from 397 questionnaires in Hua Hin, Thailand, and analysing with descriptive statistics. The results indicated that almost of respondents were male, came from UK. Their education level was bachelor degree and worked as business employee. Their monthly income was between USD 2,000 – 2,499. Their travelling motivation was for relaxation. Almost of them were first-time visitors and spent more than 10 nights in Thailand. 23.9% of them experienced health and wellness activities in Thailand, and around 41% used spa activity. Factors affecting their decision-making on health and wellness activities using were 1) health treatment and service factors such as modern technology and medical equipment, results of health and wellness services, international accreditation and hospitality services at strongly-agree level; 2) pricing factors such as costs of health and wellness services cheaper than home country and package payment for all treatment procedures and services at strongly-agree level; 3) distribution channel factors such as ability to access information and professional medical tourism agencies/facilitators at strongly-agree level; and 4) promotion and supporting factors such as easy border crossing/arrivals and consulate/immigration support at strongly-agree level too. Moreover, 86.6% of respondents would exactly revisit Thailand. This research results were significant database benefited Thailand health and wellness tourism promoting in international level and raised competitive capability as international hub of health tourism in the future.
Keyword Keywords : Health Tourism, Wellness Tourism, Factors Affecting Tourist Decision