วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     127808987.pdf

   หน้าที่ 12

ศิริพร น้อยวงศ์

CAS1468

ชื่อผู้วิจัย   ศิริพร น้อยวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
พรทิวา ศรีวัฒนา2, อมรรัตน์ กวยแก้ว3, นัฐวรรณ มะลิโค4, อรนุช เพ็ชรภูวงษ์5, หนึ่งฤทัย สระทองเวียน6, ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล7
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษานักศึกษาแบบทันเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) DEVELOPMENT OF FAST TRACK STUDENTS’ COUNSELLING MODEL IN CHANGE SITUATION MAJOR OF RETAIL BUSINESS MANAGEMENT, FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION, COLLEGE OF ASIAN SCHOLARS
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ รูปแบบการให้คำปรึกษา, แบบทันเหตุการณ์, สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Counselling Model, Fast Track, Change Situation