วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     665136730.pdf

  

จุฬาภรณ์ โสตะ

CAS1481

ชื่อผู้วิจัย   จุฬาภรณ์ โสตะ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กษม ชนะวงศ์2, สุวกิจ ศรีปัดถา3, อำนาจ ชนะวงศ์4, อธิพงษ์ อามาตย์สมบัติ5, กุสุมา ดำรงชัย6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการประยุกต์ใช้กรอบ TQFในหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND TQF APPLYING IN HIGHER EDUCATION CURRICULUM
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การประยุกต์กรอบ TQF หลักสูตร การศึกษาระดับอุดมศึกษา
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Higher Education, TQF, and Transformational Leadership, curriculum