วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523089144-PDFsplited(14).pdf

   หน้าที่ 116       อ่าน 279 ครั้ง / ดาวน์โหลด 4 ครั้ง

สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์

CAS599

ชื่อผู้วิจัย   สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ดร.ทตมัล แสงสว่าง2 ดร.วรวิช โกวิทยากร3 ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ประสิทธิผลในการพัฒนาการจัดการธุรกิจชยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขยะ
รีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) วิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ผู้บริหารของธุรกิจขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 279 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วยสถิติวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) และสถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขยะรีไซเคิล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยห่วงโซ่คุณค่า ปัจจัยแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน และปัจจัยสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์ทางบวกให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.816, 0.441 และ 0.957 ตามลำดับ นั่นคือถ้าธุรกิจขยะรีไซเคิลมีการปฏิบัติงานของธุรกิจตามแนวทางห่วงโซ่คุณค่า การปฏิบัติงานของธุรกิจตามแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน และมีสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน มากขึ้นมีแนวโน้มที่ผลการดำเนินธุรกิจมากขึ้น
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were 1) to study the current situation in the recycling business in the northeastern region. 2) to study the factors that influence the performance of recycling intermediary business in the northeast. 3) to study and develop a model of the factors influencing the performance of the recycling business in the northeast. and 4) to offer the effectiveness of recycling business management in the northeast by using a combination of research and quantitative research. The questionnaire was used to collect the data and also used the descriptive analysis statistics including frequency distribution, percentage, arithmetic mean, and standard deviation to analyze. Then find relationships between variables and elements of variable linear element by using the confirmatory factor analysis: CFA and structural equation modeling: SEM at the 95 percent reliability level. The causal relationship analysis revealed that the value chain, the supply chain operations reference (SCOR) model, and the supply chain performance had a causal influence. The results of business performance (Firm Performance) at the statistical significance level of 0.05 (P <0.05) were positively correlated. The effectiveness of recycling business management in the northeast contained 3 elements as follows: the value chain management , supply chain management and the performance of the supply chain management.
The objectives of this research were 1) to study the current situation in the recycling business in the northeastern region. 2) to study the factors that influence the performance of recycling intermediary business in the northeast. 3) to study and develop a model of the factors influencing the performance of the recycling business in the northeast. and 4) to offer the effectiveness of recycling business management in the northeast by using a combination of research and quantitative research. The questionnaire was used to collect the data and also used the descriptive analysis statistics including frequency distribution, percentage, arithmetic mean, and standard deviation to analyze. Then find relationships between variables and elements of variable linear element by using the confirmatory factor analysis: CFA and structural equation modeling: SEM at the 95 percent reliability level. The causal relationship analysis revealed that the value chain, the supply chain operations reference (SCOR) model, and the supply chain performance had a causal influence. The results of business performance (Firm Performance) at the statistical significance level of 0.05 (P <0.05) were positively correlated. The effectiveness of recycling business management in the northeast contained 3 elements as follows: the value chain management , supply chain management and the performance of the supply chain management.
Keyword Keywords: Value chain, SCOR Model, Supply chain performance