วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523089512-PDFsplited(15).pdf

   หน้าที่ 127       อ่าน 283 ครั้ง / ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

อาบจิตร กอมาตย์

CAS600

ชื่อผู้วิจัย   อาบจิตร กอมาตย์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุวิทย์ ขุนอยู่2 นงค์นุช ไพบูลย์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาระบบงานสารบรรณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และ 2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ดำเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานสารบรรณ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 4 คน ได้แก่ 1) หัวหน้าสำนักงานบริหาร 1 คน 2) เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหาร/ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ 2 คน และ 3) ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 1 คน ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานสารบรรณ ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปเป็นข้อความเชิงอุปนัย ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ใช้โปรแกรมภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL ในการพัฒนาระบบ ใช้วิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1988) ปฏิบัติการ 2 วงรอบ ซึ่งแต่ละวงรอบ ประกอบด้วย1) การวางแผน 2) การปฏิบัติ 3) การสังเกต 4) การสะท้อนผล โดยพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรสนับสนุน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จำนวน 5 คน เครื่องมือวิจัยใช้แบบประเมิน แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ ระบบสารสนเทศสำหรับงานสารบรรณ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1) สภาพปัญหาระบบงานสารบรรณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลให้ความคิดเห็นว่า ปัญหาระบบงานสารบรรณ สรุปได้เป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านความสำคัญ โดยองค์กรและผู้บริหารระกับสูงให้ความสำคัญแต่ยังขาดการมีส่วนร่วมและพลังผลักดันของบุคลากรในการพัฒนาระบบ 2) ด้านประสิทธิภาพการทำงาน การใช้ระบบสารบรรณแบบเอกสารทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ขาดความรวดเร็วและเกิดความผิดพลาดได้ง่าย และ 3) ด้านปัญหาและอุปสรรค ระบบสารบรรณแบบใช้เอกสารส่งผลทำให้เกิดปัญหา
2) ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พบว่า ได้ระบบระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 7 เมนูในการใช้งาน ได้แก่1) ระบบการลงรับหนังสือ (DCS) 2) การออกเลขส่งหนังสือ (DDS) 3) ระบบส่งหนังสือเวียน (CDS) 4) คลังเก็บเอกสาร (AS) 5) การตั้งค่าเลขเริ่มต้นทะเบียน (SRN) 6) การตั้งค่าเลขรหัสหน่วยงาน (SOCN) 7)ระบบปฏิทิน (CS) และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประสิทธิภาพภาพรวมรายด้านดังนี้ ด้านความสำคัญ โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.00, S.D. = 0.82) ด้านความประโยชน์ของการใช้งาน โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.55, S.D. = 0.58) ด้านความรู้ โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.82) ด้านความเหมาะสม โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 4.50, S.D. = 0.71) ด้านปัญหา โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.60, S.D. = 0.81) และ ด้านประสิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.80, S.D. = 0.56) ผลการพัฒนาระบบนี้ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this action research were: 1) To assess the problems of CAS's Document System 2) To develop and evaluat the efficiency of the Information System to enhance the efficiency of the Document System, CAS. There were 2 Steps, Step 1: Study the problems of CAS's DS. 4 Key formants were the Head of Administrative Officer, 2 Chief Executive Officers / System Administrators, and 1 System Administrator. In depth Interview technique was used and data analyzed by content analysis to conclude in an inductive. Step 2: To developed and evaluated the efficiency of the IS to enhance the efficiency of the DS, CAS. PHP programming language and MySQL database were used. Action Research was based on the concept of Kemmis & McTaggart (1988). 2 cycles of action were : 1) Planning 2) Action 3) Observation 4) Reflection And Evaluated the efficiency of the IS to enhance the efficiency of the DS. The purposive samplings were 5 teachers and support personnel. The questionnaire was used to collect the data. Content validity of questionnaire was 0.67-1.00. Data were analyzed by descriptive statistics, percentage, mean and standard deviation, and content analysis.The research results were as follows:
1) The problems of IS, CAS found that; the Key in formants 7 opionions there were 3 aspects of the document system was 1) The important; Although the Organization and Chief Executive Officers prioritized the IS, but were lack of participation and motivation of personnel to develop the system. 2) Low efficiency of Job performance that was reduces the performance and lack of speed and high error, and 3) Problems and Obstacles were DS has resulted in errors and the problem between department in Organization.
2) To develop the efficiency of the IS to enhance the efficiency of the DS, CAS found that; the IS to enhance the quality of the DS consisted of 7 menus, including: 1) Document Collection System (DCS), 2) Document Delivery System (DDS), 3) Circular Delivery System (CDS), 4) Archives System (AS), 5) Setting up the Registration Number (SRN), 6) Setting the Organization Code Number (SOCN), and 7) Calendar System (CS) and can enhance the efficiency of the Document System. The overall efficiency of the IS to enhance the efficiency of the IS was as follows. The Important had the most of them was at the moderate level ( ̅ = 3.00, S.D. = 0.82), The benefits of using had the most of them were at the highest level ( ̅ = 4.55, S.D. = 0.58). The knowledge was mostly at the moderate level ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.82). The problems were at the moderate level ( ̅ = 3.60, S.D. = 0.81) and The efficiency was at the moderate level ( ̅ = 3.60, S.D. = 0.81) and The efficiency had the most of them were at the moderate ( ̅ = 3.80, S.D. = 0.56). CAS can was this system for developing the IS and the DS of the CAS office further.
The purposes of this action research were: 1) To assess the problems of CAS's Document System 2) To develop and evaluat the efficiency of the Information System to enhance the efficiency of the Document System, CAS. There were 2 Steps, Step 1: Study the problems of CAS's DS. 4 Key formants were the Head of Administrative Officer, 2 Chief Executive Officers / System Administrators, and 1 System Administrator. In depth Interview technique was used and data analyzed by content analysis to conclude in an inductive. Step 2: To developed and evaluated the efficiency of the IS to enhance the efficiency of the DS, CAS. PHP programming language and MySQL database were used. Action Research was based on the concept of Kemmis & McTaggart (1988). 2 cycles of action were : 1) Planning 2) Action 3) Observation 4) Reflection And Evaluated the efficiency of the IS to enhance the efficiency of the DS. The purposive samplings were 5 teachers and support personnel. The questionnaire was used to collect the data. Content validity of questionnaire was 0.67-1.00. Data were analyzed by descriptive statistics, percentage, mean and standard deviation, and content analysis. The research results were as follows: 1) The problems of IS, CAS found that; the Key in formants 7 opionions there were 3 aspects of the document system was 1) The important; Although the Organization and Chief Executive Officers prioritized the IS, but were lack of participation and motivation of personnel to develop the system. 2) Low efficiency of Job performance that was reduces the performance and lack of speed and high error, and 3) Problems and Obstacles were DS has resulted in errors and the problem between department in Organization. 2) To develop the efficiency of the IS to enhance the efficiency of the DS, CAS found that; the IS to enhance the quality of the DS consisted of 7 menus, including: 1) Document Collection System (DCS), 2) Document Delivery System (DDS), 3) Circular Delivery System (CDS), 4) Archives System (AS), 5) Setting up the Registration Number (SRN), 6) Setting the Organization Code Number (SOCN), and 7) Calendar System (CS) and can enhance the efficiency of the Document System. The overall efficiency of the IS to enhance the efficiency of the IS was as follows. The Important had the most of them was at the moderate level ( ̅ = 3.00, S.D. = 0.82), The benefits of using had the most of them were at the highest level ( ̅ = 4.55, S.D. = 0.58). The knowledge was mostly at the moderate level ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.82). The problems were at the moderate level ( ̅ = 3.60, S.D. = 0.81) and The efficiency was at the moderate level ( ̅ = 3.60, S.D. = 0.81) and The efficiency had the most of them were at the moderate ( ̅ = 3.80, S.D. = 0.56). CAS can was this system for developing the IS and the DS of the CAS office further.
Keyword Keywords: Information System (IS), Documentation System (DS), PHP programming language, MySQL database