วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     2144287355.pdf

  

จุฬาภรณ์ โสตะ

CAS1505

ชื่อผู้วิจัย   จุฬาภรณ์ โสตะ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วิเชียร ชิวพิมาย2, สุวกิจ ศรีปัดถา3, ชวลิต หงษ์ยนต์4, พิชานนท์ สว่างโรจน์5, อาบจิต กอมาตร6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) นวัตกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กระแส ชนะวงศ์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) PROFESSOR DR. KRASAE CHANAWONGSES INNOVATION IN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP
บทคัดย่อ ภาษาไทย บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและการวิเคราะห์ทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กับ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ โดยการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ ผลงานศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ แล้วนำมาสรุปเป็นหมวดหมู่
ผลการศึกษาพบว่า
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำที่คำนึงถึง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีอิทธิพลในระดับอุดมคติ การสร้างแรงจูงใจ
และแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาและ การเอาใจใส่ผู้ตามรายบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กระแส ชนะวงศ์
มีภูมิลำเนาที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น อายุ 90 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ประกอบภารกิจต่างๆ ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหาร การบรรยาย การชี้แนะสังคมและประเทศชาติ มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาเอก ทั้งด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษา ประสบการณ์การทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รวมทั้งงานด้านการเมือง เป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ และทบวงมหาวิทยาลัย เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย หลายแห่งอาทิเช่น มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนราธิวาส มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สถาบันพัฒนาผู้นำปัญญาภิวัฒน์
นวัตกรรมภาวะผู้นำ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีอิทธิพลในระดับอุดมคติ การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาและ การเอาใจใส่ผู้ตามรายบุคคลและ และหลัก 9 Co. รูปแบบคุณลักษณะภาวะผู้นำ (Nine Co. A Leadership Traits Model)
คำสำคัญ นวัตกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง; ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The academic article serves a specific objective. The objective is to analyze the transformational leadership theory and the work of Professor Dr. Krasae Chanawongse by reviewing relevant documents and literature and categorizing.
The results showed that:
The study identified a Transformational Leadership. Embrace a leadership style that considers four fundamental elements: Idealize level of influence. motivation, inspiration, intellectual stimulation, and attentiveness to individual followers and principles. A highly accomplished and experienced individual, Professor Dr. Krasae Chanawongse, residing in Phon District, Khon Kaen Province, is actively engaged in fulfilling diverse responsibilities related to administration, teaching, and societal guidance, demonstrating exceptional efficiency. Despite being 90 years old, Professor Dr. Krasae Chanawongse maintains good health, enabling continued dedication to serving both the community and the nation. There exist networks on both domestic and international scales. The individual holds a Ph.D. in public health and education and has experience in both public and private sectors. They are the founder of the Asian Graduate School, which encompasses political involvement. He holds high-ranking positions in various governmental and educational institutions. President of the University Council, including Nakhon Phanom University, Narathiwat University, Naresuan University, and Panyapiwat Leadership Development Institute.
The concept of leadership innovation as presented by Professor Dr. Krasae Chanawongse. It highlights the five components associated with this concept. Idealize level of influence. motivation, inspiration, intellectual stimulation, and attentiveness to individual followers as well as nine co. a leadership traits model.
The academic article serves a specific objective. The objective is to analyze the transformational leadership theory and the work of Professor Dr. Krasae Chanawongse by reviewing relevant documents and literature and categorizing. The results showed that: The study identified a Transformational Leadership. Embrace a leadership style that considers four fundamental elements: Idealize level of influence. motivation, inspiration, intellectual stimulation, and attentiveness to individual followers and principles. A highly accomplished and experienced individual, Professor Dr. Krasae Chanawongse, residing in Phon District, Khon Kaen Province, is actively engaged in fulfilling diverse responsibilities related to administration, teaching, and societal guidance, demonstrating exceptional efficiency. Despite being 90 years old, Professor Dr. Krasae Chanawongse maintains good health, enabling continued dedication to serving both the community and the nation. There exist networks on both domestic and international scales. The individual holds a Ph.D. in public health and education and has experience in both public and private sectors. They are the founder of the Asian Graduate School, which encompasses political involvement. He holds high-ranking positions in various governmental and educational institutions. President of the University Council, including Nakhon Phanom University, Narathiwat University, Naresuan University, and Panyapiwat Leadership Development Institute. The concept of leadership innovation as presented by Professor Dr. Krasae Chanawongse. It highlights the five components associated with this concept. Idealize level of influence. motivation, inspiration, intellectual stimulation, and attentiveness to individual followers as well as nine co. a leadership traits model.
Keyword Innovation in Transformational Leadership; Professor Dr. Krasae Chanawongses