วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523089890-PDFsplited(17).pdf

   หน้าที่ 127       อ่าน 279 ครั้ง / ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

อุดม นวน

CAS602

ชื่อผู้วิจัย   อุดม นวน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนใจ ไชยบุญเรือง2 ดร.กุหลาบ ปุริสาร3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ 25: กรณีศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ 25: กรณีศึกษาโรงเรียนหนองขามพิทยาคม กลุ่มเป้าหมาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอน 6 คน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจำนวน 3 คน และนักเรียนจำนวน 24 คน รวมเป็น 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅=3.06) ด้านสูงสุดคือ ทักษะการเขียน (x ̅=3.05) และด้านต่ำสุดคือ ด้านทักษะการฟัง (x ̅=2.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1.1 สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการฟังโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่ปฏิบัติสูงสุดคือ ครูได้ตั้งจุดประสงค์ในการฟังและนำองค์ความรู้ในหัวข้อที่ฟังมาพิจารณา และข้อปฏิบัติต่ำสุดคือ นักเรียนไม่ค่อยได้เอาใส่ใจกับภาษาอังกฤษที่ได้ยินหรือได้ฟังเพื่อรวบรวมเป็นรูปแบบ
1.2 สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการพูด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่ปฏิบัติสูงสุดคือ นักเรียนได้ฝึกมีการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และข้อปฏิบัติต่ำสุดคือ นักเรียนไม่ค่อยมีการถามและตอบคำถามไม่ตรงกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.3 สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อปฏิบัติสูงสุดคือ เนื้อหาสอนมีความชัดเจนเข้าใจง่ายสะดวกต่อผู้สอนในการนำไปใช้ปฏิบัติจริง และข้อปฏิบัติต่ำสุดคือ ครูไม่ค่อยได้เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นไปเรื่อยๆ
1.4 สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อปฏิบัติสูงสุดคือ นักเรียนมีการเรียนรู้ที่จะจัดและเรียงลำดับความคิดที่จะเขียนอย่างมีเหตุผลโดยใช้คำเชื่อมโยง และข้อปฏิบัติต่ำสุดคือ ครูไม่ค่อยได้ฝึกสอนให้นักเรียนเขียนจากประโยคสั้นๆไปหาประโยคยาวหรือเขียนการเล่าเรื่องสั้นๆ
2. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง (x ̅=2.60) ด้านสูงสุดคือ ด้านทักษะการฟัง (x ̅=2.80) และด้านต่ำสุดคือ ด้านทักษะการอ่าน(x ̅=2.39)
2.1 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านการฟังโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาสูงสุดคือ ครูไม่ได้ตั้งจุดประสงค์ในการฟังและนำองค์ความรู้ในหัวข้อที่ฟังมาพิจารณา และปัญหาต่ำสุดคือ ครูก็ได้ฝึกการฟังให้มีความเข้าใจง่ายต่อเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2.2 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านการพูดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาสูงสุดคือ ครูมีความสามารถในการใช้คำเชื่อมประโยคตามหลักภาษาหรือใช้ความรู้ทางไวยากรณ์ในการเรียบเรียงประโยคตามลำดับก่อนหลัง และปัญหาต่ำสุดคือ ครูก็ได้ฝึกสำเนียงทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้ฝึกตามเป็นประจำ
2.3 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาสูงสุดคือ เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่ายสะดวกต่อผู้สอนในการนำไปใช้ปฏิบัติจริงแต่เข้าไม่ถึงนักเรียน และปัญหาต่ำสุดคือ นักเรียนไม่ค่อยชอบอ่านสื่อภาษาอังกฤษเช่นหนังสื่อการ์ตูนบทความหนังสื่อหรือหนังสื่อต่างๆ
2.4 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านการเขียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาสูงสุดคือ ครูไม่ได้ฝึกให้นักเรียนได้ฝึกเขียนตามโครงสร้างเนื้อหาการเรียบเรียงเรื่องราวคำศัพท์และการใช้ภาษา และปัญหาต่ำสุดคือ ครูได้สอนแบบให้รูปภาพเป็นชุดเพื่อเล่าเรื่องและให้นักศึกษาเขียนเล่าเรื่อง
3. แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยรวม ครูควรเสริมทักษะเพิ่มเติมเพื่อการสอนที่ทันสมัย และน่าตื่นเต้นในการเรียนการสอน จัดให้มีกิจกรรม และโอกาสในการแสดงออกทางภาษาต่อนักเรียน ครูควรสอนนักเรียนให้สนุกต่อการจัดการเรียนการสอน หาแนวทางให้นักเรียนรักที่จะเรียนภาษาอังกฤษ ต้องสอนไม่ให้นักเรียนเครียดจนเกินไป แรงบันดาลใจในการเรียนครูผู้สอนต้องใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง ดังมีแนวทางพัฒนาใน 4 ทักษะดังนี้
3.1 แนวทางการพัฒนาทักษะการฟัง ครูควรฝึกให้นักเรียนฟังจากสื่อมัลติมีเดีย ต่างๆ ฝึกฟังสำเนียงเจ้าของภาษาฝึกจับใจความสำคัญในการฟัง ให้นักเรียนฝึกฟังจากสื่อต่างๆ ให้สม่ำเสมอและครูควรฝึกให้นักเรียนจับความสำคัญกับคำศัพท์ เพื่อสร้างเป็นประโยคสั้น ประโยคยาว และเป็นเรื่องสั้น ด้านทักษะ
การฟัง
3.2 แนวทางการพัฒนาทักษะการพูด ครูควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกที่ถูกต้อง และมีการแลกเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าสนใจและควรหาเทคนิคมาสอนให้ฝึกพูดคำง่ายๆ ก่อนแล้วขยับตามลำดับ หากิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการพูด
3.3 แนวทางการพัฒนาทักษะการอ่าน ครูควรจัดให้มีมุมการเรียนรู้ จัดหาสื่อที่เหมาะสมในการอ่าน ตามระดับความสามารถ ควรฝึกเทียบเสียงพยัญชนะ – สระ ต่อนักเรียนให้สนุกสนาน น่าเรียนรู้มากขึ้น ครูควรทราบประเด็นสำคัญด้านการอ่านเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่าน
3.4 แนวทางการพัฒนาทักษะการเขียน ควรสอนให้นักเรียนได้จับใจความด้านการเขียน เป็นคำศัพท์ หรือประโยคสั้น และประโยคยาว สอนเทคนิคพื้นฐานใช้การเขียนให้ถูกหลัก ประธาน กริยา กรรม และฝึกการเขียนเขียนบรรยายง่ายตามหัวข้อที่ได้มอบหมาย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This mixed method research between quantitative and qualitative of the objectives were to study conditions, problems and guidelines for developing for communication English Language teaching skills institute affiliated with the secondary school of service area office 25: Case Study at Nong Kham Pittayakom School, the sampling group was 6 general teachers, 3 English teachers, and 24 students the total were 33 persons. The instruments of research used questionnaires Semi-structured research In-depth interview Non-participant observation and data was analyzed by mean (x ̅), standard deviation (S.D.), and used content analysis
1. The condition teaching and learning of overall skills in English for communication level were (x ̅= 3.06), the highest was writing skills (x ̅ = 3.05) and the lowest aspect was listening skills (x ̅= 2.81)
1.1 The condition for teaching and learning in listening skills: The most practical was teachers have set the purpose of listening and bringing knowledge into the topic of listening. And the lowest practices was students rarely listen to English as a form of communication.
1.2 The condition for teaching and learning in speaking skills: The most practical was students are trained to have conversational English for communication everyday. And the lowest practices was students rarely ask and answer to questions that do not match the English language teaching process.
1.3 The condition for teaching and learning in reading skills: The highest practices was the teaching content is clear, easy to understand and easy to use. And the lowest practices was teachers do not focus on improving their reading comprehension skills.
1.4 The condition for teaching and learning in writing skills: The highest practices was students are learning to organize and sort the ideas to be rationally written using link words. And the lowest practices was teachers rarely train students to write from short sentences to long sentences or to write short stories.
2. The problems teaching and learning of overall skills in English for communication level were (x ̅= 2.60), the highest was listening skills (x ̅= 2.80) and the lowest was reading skills (x ̅= 2.39).
2.1 The problems teaching and learning in listening skills: The highest problem was teachers do not set the purpose of listening and bringing knowledge to the topic. And the lowest problem was teachers can practice listening comprehension in order to understand the content for teaching and learning English.
2.2 The problems teaching and learning in speaking skills: The highest problems was teachers have the ability to use phrase-by-word or grammatical skills to compose sentences in the order. And the lowest problems was teachers practice the pronunciation of English skills for students to practice regularly.
2.3 The problems teaching and learning in reading skills: The highest problems was the teaching content is clear, easy to understand and easy to used. And the lowest problem is students rarely read English media such as movies, comics, articles, or other media.
2.4 The problems teaching and learning in writing skills: The highest problems was teachers do not train their students to practice writing based on their structure, content, vocabulary, and language. And the lowest problems was the teacher taught the series to tell and let the students write the story.
3. Guidelines condition for development in teaching and learning skills as a whole: Teachers should be reinforce their skills in modern teaching. And exciting to teach organized activities and the opportunity to express language in to the students and teachers should be teach students to have fun teaching, find a way for students to love English learning do not stress too much and inspire teachers to learn to develop themselves. As developed in four skills:
3.1 Guidelines condition for the development in listening skills: Teachers should be train their students to listen to the multimedia, the teacher should be train the students to focus on the vocabulary to create short sentences, long sentences and short stories in listening skills.
3.2 Guidelines condition for the development in speaking skills: Teachers should be organize activities that promote correct expression, and the exchange in teaching atmosphere to be interesting and should find a technique to practice speaking as simple words. First, move in sequence, find activities to practice speaking skills.
3.3 Guidelines condition for the development in reading skills: Teachers should be have a learning angle and provide the right media to read by level of skill for Practice to compare consonants - vowel for students to enjoy, great to learn. Teachers should be know the importance of reading to promote reading skills.
3.4 Guidelines condition for the development in writing skills: Teacher should be teach your students to be compassionate, to write vocabulary or short sentences, and to teach them the basic techniques.
This mixed method research between quantitative and qualitative of the objectives were to study conditions, problems and guidelines for developing for communication English Language teaching skills institute affiliated with the secondary school of service area office 25: Case Study at Nong Kham Pittayakom School, the sampling group was 6 general teachers, 3 English teachers, and 24 students the total were 33 persons. The instruments of research used questionnaires Semi-structured research In-depth interview Non-participant observation and data was analyzed by mean (x ̅), standard deviation (S.D.), and used content analysis 1. The condition teaching and learning of overall skills in English for communication level were (x ̅= 3.06), the highest was writing skills (x ̅ = 3.05) and the lowest aspect was listening skills (x ̅= 2.81) 1.1 The condition for teaching and learning in listening skills: The most practical was teachers have set the purpose of listening and bringing knowledge into the topic of listening. And the lowest practices was students rarely listen to English as a form of communication. 1.2 The condition for teaching and learning in speaking skills: The most practical was students are trained to have conversational English for communication everyday. And the lowest practices was students rarely ask and answer to questions that do not match the English language teaching process. 1.3 The condition for teaching and learning in reading skills: The highest practices was the teaching content is clear, easy to understand and easy to use. And the lowest practices was teachers do not focus on improving their reading comprehension skills. 1.4 The condition for teaching and learning in writing skills: The highest practices was students are learning to organize and sort the ideas to be rationally written using link words. And the lowest practices was teachers rarely train students to write from short sentences to long sentences or to write short stories. 2. The problems teaching and learning of overall skills in English for communication level were (x ̅= 2.60), the highest was listening skills (x ̅= 2.80) and the lowest was reading skills (x ̅= 2.39). 2.1 The problems teaching and learning in listening skills: The highest problem was teachers do not set the purpose of listening and bringing knowledge to the topic. And the lowest problem was teachers can practice listening comprehension in order to understand the content for teaching and learning English. 2.2 The problems teaching and learning in speaking skills: The highest problems was teachers have the ability to use phrase-by-word or grammatical skills to compose sentences in the order. And the lowest problems was teachers practice the pronunciation of English skills for students to practice regularly. 2.3 The problems teaching and learning in reading skills: The highest problems was the teaching content is clear, easy to understand and easy to used. And the lowest problem is students rarely read English media such as movies, comics, articles, or other media. 2.4 The problems teaching and learning in writing skills: The highest problems was teachers do not train their students to practice writing based on their structure, content, vocabulary, and language. And the lowest problems was the teacher taught the series to tell and let the students write the story. 3. Guidelines condition for development in teaching and learning skills as a whole: Teachers should be reinforce their skills in modern teaching. And exciting to teach organized activities and the opportunity to express language in to the students and teachers should be teach students to have fun teaching, find a way for students to love English learning do not stress too much and inspire teachers to learn to develop themselves. As developed in four skills: 3.1 Guidelines condition for the development in listening skills: Teachers should be train their students to listen to the multimedia, the teacher should be train the students to focus on the vocabulary to create short sentences, long sentences and short stories in listening skills. 3.2 Guidelines condition for the development in speaking skills: Teachers should be organize activities that promote correct expression, and the exchange in teaching atmosphere to be interesting and should find a technique to practice speaking as simple words. First, move in sequence, find activities to practice speaking skills. 3.3 Guidelines condition for the development in reading skills: Teachers should be have a learning angle and provide the right media to read by level of skill for Practice to compare consonants - vowel for students to enjoy, great to learn. Teachers should be know the importance of reading to promote reading skills. 3.4 Guidelines condition for the development in writing skills: Teacher should be teach your students to be compassionate, to write vocabulary or short sentences, and to teach them the basic techniques.
Keyword Keywords: To Study the Condition and Problems in English Teaching, To Study the Ways for Improving the Teaching and Learning Skills in English for Communication.