วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523090015-PDFsplited(18).pdf

  

วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์

CAS603

ชื่อผู้วิจัย   วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาวรรณ วาทกิจ3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) กลยุทธ์โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมเซรามิคในเขตภาคเหนือ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย วัตถุประสงค์การศึกษาเรื่องกลยุทธ์โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกในเขตภาคเหนือ วัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นกลยุทธ์โลจิสติกส์ รวมทั้งเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผล และประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกในเขตภาคเหนือ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริหาร และผู้จัดการของธุรกิจเซรามิก จำนวน 106 ราย และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารจำนวน 8 ราย
ผลการศึกษาพบว่า (1) สถานประกอบการมีกิจกรรมการบริการลูกค้า การวางแผนตำแหน่งที่ตั้งของอาคารโรงงาน การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ การขนของและการจัดส่งโลจิสติกส์ย้อนกลับ การกระจายสินค้า การจัดการช่องทางจัดจำหน่าย และการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อยู่ในระดับมาก แต่การจัดการคลังสินค้า การเก็บสินค้าเข้าคลัง การพยากรณ์ และวางแผนอุปสงค์อยู่ในระดับน้อย (2) ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกในเขตภาคเหนือ พบว่า มีประสิทธิภาพ
ด้านคุณภาพและเวลาอยู่ในระดับที่ได้เปรียบคู่แข่งขัน ยกเว้นระยะเวลาในการส่งคำสั่งซื้อภายในองค์การ การถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า รวมทั้งการเก็บสินค้าสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่วนประสิทธิภาพด้านต้นทุน พบว่า อยู่ในระดับปกติเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (3.) ศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกในเขตภาคเหนือ พบว่า สถานประกอบการมีศักยภาพในระดับน้อยทั้ง 5 ด้านเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ ด้านระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความร่วมมือกันระหว่างองค์การ ด้านการกำหนดกลยุทธ์องค์การ และด้านการวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมเซรามิคในเขตภาคเหนือ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of the logistics strategy that effectively of the ceramic industry in the Northern Territory were: To detect the logistics including, to analyze and assess the logistics of the ceramic industry in the North. This research was a mixed research methodology with quantitative and qualitative research. The questionnaires with 106 middle executives and manager, in depth interview with entrepreneurs. The research results were: (1). The establishment of a customer service activities, planning on location building activities, procurement of raw materials and moving the materials packaging transport and delivery of logistics return. Distribution managing distribution channels friends and privatization the re-use logistics activities, the establishment is action warehousing storage activities in the library forecasting and demand planning, (2). logistics ceramic industry performance management in the North Territory and quality the time with the exception of issues in a period of time to deliver orders within the organization duration of ownership and product packaging including duration of storage of finished products to meet customer needs, and the time with the exception of issues in a period of time were a competitive advantage. The cost efficiency was a competitive advantage and at the normal range when compared to its competitors. (3) Potential logistics ceramic industry management in the Northern Territory were a competitive advantage management. However, the establishment of the potential at a low level and 5 sorted by descending at below level in efficiency and effectiveness of logistics, management information systems and information technology, cooperation between organizations the areas of organizational strategies and planning and the ability to work.
The purposes of the logistics strategy that effectively of the ceramic industry in the Northern Territory were: To detect the logistics including, to analyze and assess the logistics of the ceramic industry in the North. This research was a mixed research methodology with quantitative and qualitative research. The questionnaires with 106 middle executives and manager, in depth interview with entrepreneurs. The research results were: (1). The establishment of a customer service activities, planning on location building activities, procurement of raw materials and moving the materials packaging transport and delivery of logistics return. Distribution managing distribution channels friends and privatization the re-use logistics activities, the establishment is action warehousing storage activities in the library forecasting and demand planning, (2). logistics ceramic industry performance management in the North Territory and quality the time with the exception of issues in a period of time to deliver orders within the organization duration of ownership and product packaging including duration of storage of finished products to meet customer needs, and the time with the exception of issues in a period of time were a competitive advantage. The cost efficiency was a competitive advantage and at the normal range when compared to its competitors. (3) Potential logistics ceramic industry management in the Northern Territory were a competitive advantage management. However, the establishment of the potential at a low level and 5 sorted by descending at below level in efficiency and effectiveness of logistics, management information systems and information technology, cooperation between organizations the areas of organizational strategies and planning and the ability to work.
Keyword -