วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1530346410-8.1.3.pdf

   หน้าที่ 18       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง

CAS640

ชื่อผู้วิจัย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) บทเรียนจากโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -