วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1821056549.pdf

   หน้าที่ 85

เจตณรงค์ วรฮาด

CAS1552

ชื่อผู้วิจัย   เจตณรงค์ วรฮาด
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุมาลี ศรีพุทธรินทร์2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีถัดไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE LEADERSHIP IN DIGITAL TECHNOLOGY OF SCHOOLS ADMINISTRATORS IN THE NEXT NORMAL ERA UNDER NAKHON PHANOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
บทคัดย่อ ภาษาไทย ภาวะผู้นำทางดิจิทัลของผู้บริหารเป็นกลไกสำคัญที่จะนำความสำเร็จและเสริมสร้างคุณภาพทางการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และขับเคลื่อนการบริหารในยุคชีวิตวิถีถัดไปของสถานศึกษา อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำทางดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีถัดไป และ (2) ประเมินความต้องการจำเป็นของภาวะผู้นำทางจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีถัดไป กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจำนวน 231 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ คือ (1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันของภาวะผู้นำทางดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีถัดไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .60-1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .43-.86 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 (2) แบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำทางดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีถัดไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .60-1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .38-.84 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าดัชนีจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง (PNI Modified)
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า (1) สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นำทางดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีถัดไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำทางดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีถัดไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) ผลการประเมินความต้องการจำเป็นของภาวะผู้นำทางดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีถัดไป เรียงลำดับค่าสูงที่สุดไปหาต่ำที่สุด ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ดิจิทัล ด้านการรู้ดิจิทัล ด้านความเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล ด้านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร และ ด้านวัฒนธรรมเทคดิจิทัล ตามลำดับ
คำสำคัญ สภาพปัจจุบัน ; สภาพที่พึงประสงค์ ; ความต้องการจำเป็น ; ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีดิจิทัล ;ยุคชีวิตวิถีถัดไป
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The digital leadership of school administrators is an important mechanism to bring success and enhance the quality of learning within the organization and drive the administration in the next normal which will cause efficiency and effectiveness in the administration of educational institutions. The purposes of this study were (1) to examine the current and desirable situations of the leadership in digital of school administrators in the next normal era and (2) to assess needs of the leadership in digital of school administrators in the next normal era. The sample group consisted of 231 school administrators and teachers. The sample size was determined using the percentage criteria selected by Stratified Random Sampling. There were 2 five-rating scale questionnaires used in this study: (1) a questionnaire on current situations of the leadership in digital of schools administrators in the next normal era under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 with the index of Item Congruence (IC) between .60-1.00, the discrimination between .43-.86, and the reliability of .98; and (2) a questionnaire on desirable situations of the leadership in digital of schools administrators in the next normal era under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 with the index of Item Congruence (IC) between .60-1.00, the discrimination between .38-.84, and the reliability of .98. The statistics employed were percentage, mean, standard deviation and the Modified Priority Needs Index (PNI Modified).
The results were found that (1) the current situations of the leadership in digital of school administrators in the Next Normal era in overall, were at a high level. The desirable situations of the leadership in digital of school administrators in the Next Normal era in overall, were at the highest level. (2) The results of the assessment of the needs of the leadership in digital of school administrators in the Next Normal era ranked from highest to lowest: digital vision; digital literacy; digital citizenship; digital infrastructure support; the use digital for communication; and digital culture, respectively.
The digital leadership of school administrators is an important mechanism to bring success and enhance the quality of learning within the organization and drive the administration in the next normal which will cause efficiency and effectiveness in the administration of educational institutions. The purposes of this study were (1) to examine the current and desirable situations of the leadership in digital of school administrators in the next normal era and (2) to assess needs of the leadership in digital of school administrators in the next normal era. The sample group consisted of 231 school administrators and teachers. The sample size was determined using the percentage criteria selected by Stratified Random Sampling. There were 2 five-rating scale questionnaires used in this study: (1) a questionnaire on current situations of the leadership in digital of schools administrators in the next normal era under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 with the index of Item Congruence (IC) between .60-1.00, the discrimination between .43-.86, and the reliability of .98; and (2) a questionnaire on desirable situations of the leadership in digital of schools administrators in the next normal era under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 with the index of Item Congruence (IC) between .60-1.00, the discrimination between .38-.84, and the reliability of .98. The statistics employed were percentage, mean, standard deviation and the Modified Priority Needs Index (PNI Modified). The results were found that (1) the current situations of the leadership in digital of school administrators in the Next Normal era in overall, were at a high level. The desirable situations of the leadership in digital of school administrators in the Next Normal era in overall, were at the highest level. (2) The results of the assessment of the needs of the leadership in digital of school administrators in the Next Normal era ranked from highest to lowest: digital vision; digital literacy; digital citizenship; digital infrastructure support; the use digital for communication; and digital culture, respectively.
Keyword Current Situations; Desirable Situations; Needs; The Leadership in Digital Technology; Next Normal Era