วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1712618414.pdf

   หน้าที่ 232

กาญจนา ศรีผักหอม

CAS1563

ชื่อผู้วิจัย   กาญจนา ศรีผักหอม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์2, กษมา ชนะวงศ์3, ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การสังเคราะห์รูปแบบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะอาชีพของนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) SYNTHESIS OF INNOVATIVE LEADERSHIP MODELS TO PROMOTE CAREER COMPETENCIES OF STUDENTS AT PRIVATE VOCATIONAL COLLEGES, MIDDLE NORTHEASTERN REGION
บทคัดย่อ ภาษาไทย ผู้นำยุคใหม่กับการบริหารงานในองค์กรในยุคปัจจุบัน ในสถานการณ์ที่มีการผันแปรและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุก ๆ องค์กรต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับชั้น การพัฒนาคนให้มีความรู้ความสมารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั้นสถาบันการศึกษาจึงเป็นส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อนำพาครู บุคลากรทางการศึกษาในองค์กรให้สามารถจัดการศึกษาได้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บทความวิชาการนี้ผู้นำเสนอบทความมีเป้าหมายเพื่อสังเคราะห์และสะท้อนภาพองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะอาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยวิธีสังเคราะห์เอกสารจำนวน 20 วรรณกรรม และสังเคราะห์องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ และ 20 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ การสร้างวิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 2) ด้านการทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมเชิงนวัตกรรม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน การสร้างความไว้วางใจ การติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมดำเนินงานในทีม และการกำหนดบทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจน 3) ด้านการมีทักษะการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การมีจินตนาการที่ลึกซึ้ง การมีความคิดริเริ่ม และการมีความคิดหลากหลายและยืดหยุ่น 4. ด้านการแสดงบทบาทหน้าที่เชิงนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่การเป็นผู้นำทางความคิด การเป็นนักจัดองค์การ การเป็นนักสร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรมการเรียนรู้ และ การเป็นแบบอย่างที่ดี และ 5) การมีบุคลิกภาพเชิงนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และ บุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึกต่อสังคม
คำสำคัญ ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม; สมรรถนะอาชีพ; วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Innovative Leadership; Career Competencies; Private Vocational Colleges