วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     750921307.pdf

  

ทรงสุดา หมื่นไธสง

CAS1564

ชื่อผู้วิจัย   ทรงสุดา หมื่นไธสง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
เสาวลักษณ์ ชาญกัน2 ณรงค์ คำอ่อน3 พลอยลดา ศรีหานู4 สรัญญา เปล่งกระโทก5, กิตติพร เนาว์สุวรรณ6, พิชญ์สินี มงคลศิริ7
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลของโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อความรู้ ทัศนคติและทักษะการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาล ในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE EFFECTS OF THE BASIC LIFE SUPPORT COMPETENCY PROGRAM DEVELOPMENT ON KNOWLEDGE ATTITUDE AND SKILLS OF STUDENTS IN MUNICIPAL SECONDARY SCHOOL IN KHON KAEN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน; ความรู้; ทัศนคติ; ทักษะ; นักเรียนมัธยมศึกษา; การศึกษาการช่วยชีวิต
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Basic Life Support; Knowledge; Attitudes; Skills; Secondary School Students; Resuscitation Education