วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1545993047-8.2.4.pdf

   หน้าที่ 31       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

ยิ่งสรรค์ หาพา

CAS718

ชื่อผู้วิจัย   ยิ่งสรรค์ หาพา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล2 สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์3, เดโช แสนภักดี4 อาบจิตร กอมาตย์5, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การประเมินประสิทธิผลของโครงการอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด ระดับอุดมศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินประสิทธิผลของโครงการอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด ระดับอุดมศึกษา เป็นวิจัยเชิงประเมิน โดยใช้กรอบแนวคิดการประเมินประสิทธิผลโครงการอบรมของ Kirkpatrick (1998) ประชากรในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามประสิทธิผลโครงการอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด ระดับอุดมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า : 1) ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมภาพรวมระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.45, S.D. = 0.65) ความรู้หลังการอบรมของผู้เข้าอบรม คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 72.97
3) การนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติหลังการอบรมภาพรวมระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.47, S.D. = 0.69) และ 4) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการที่มีต่อคณะวิชาภาพรวมระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.44, S.D. = 0.70)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The Purposes of this research were: to study the effectiveness Evaluation of Against Drugs' Trainers Project. Evaluation Research was studied. Using Kirkpatrick (1998) Effectiveness Evaluation for Research Framework. Population were 37 students of College of Asian Scholars in upper the northeast higher education level network in Academic year 2017. The research instrument used in the research was the Effectiveness Evaluation of Against Drugs' Trainers Project Questionnaires. Data analysis used descriptive statistics, percentage, mean and standard deviation.
The findings of the study were as follows: 1) The highest level of satisfaction of the participants ( ̅= 4.45, S.D. = 0.65) 2) 27 participants test were passed criterion of 70% score (72.97%.) 3) The knowledge gained after the training was at the highest ( ̅= 4.47, S.D. = 0.69) and 4) Benefit of participating in the project to faculty with the highest level of overall ( ̅= 4.44, S.D. = 0.70)
The Purposes of this research were: to study the effectiveness Evaluation of Against Drugs' Trainers Project. Evaluation Research was studied. Using Kirkpatrick (1998) Effectiveness Evaluation for Research Framework. Population were 37 students of College of Asian Scholars in upper the northeast higher education level network in Academic year 2017. The research instrument used in the research was the Effectiveness Evaluation of Against Drugs' Trainers Project Questionnaires. Data analysis used descriptive statistics, percentage, mean and standard deviation. The findings of the study were as follows: 1) The highest level of satisfaction of the participants ( ̅= 4.45, S.D. = 0.65) 2) 27 participants test were passed criterion of 70% score (72.97%.) 3) The knowledge gained after the training was at the highest ( ̅= 4.47, S.D. = 0.69) and 4) Benefit of participating in the project to faculty with the highest level of overall ( ̅= 4.44, S.D. = 0.70)
Keyword Effectiveness Evaluation, Against Drugs' Trainers Project