วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1545993344-8.2.14.pdf

   หน้าที่ 114

พระครูสุตคุณวัตร เอกสะพัง

CAS728

ชื่อผู้วิจัย   พระครูสุตคุณวัตร เอกสะพัง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
มนูญ ศิวารมย์2 วิมลพร สุวรรณแสนทวี3, สังวาลย์ เพียยุระ4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3) เพื่อสร้างแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารศูนย์ฯ ที่ปรึกษาศูนย์ฯ พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวนทั้งสิ้น 117 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.85–1.00 ค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
จากการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2. ความต้องการจำเป็นของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมเท่ากับ 0.22 จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่
พึงประสงค์มีค่าคิดเป็นร้อยละ 22 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกฎกติการ่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.33 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่พึงประสงค์มีค่าคิดเป็นร้อยละ 33 สำหรับ ด้านการสื่อสารระหว่างผู้นำสมาชิกกับองค์กรชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.31 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่พึงประสงค์มีค่าคิดเป็นร้อยละ 31 ส่วนด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ด้านการควบคุมตรวจสอบ ด้านโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ด้านการตัดสินใจร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.21, 0.19, 0.16, 0.11 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวมจึงไม่มีความต้องการจำเป็นต้องพัฒนา
3. แนวทางการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 6 ด้าน สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านการตัดสินใจร่วม 2) ด้านโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ 3) ด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 4) ด้านการควบคุมตรวจสอบ 5) ด้านการสื่อสารระหว่างผู้นำสมาชิกกับองค์กรชุมชน 6) ด้านกฎกติการ่วมกัน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were: 1) to study current situation and desirable situation of management in Community Learning Center on Local Wisdom Based, Chumpae District, Khon Kaen Province, 2) to study the need of management in Community Learning Center on Local Wisdom Based, Chumpae District, Khon Kaen Province, and 3) to construct the guidelines for management in Community Learning Center on Local Wisdom Based, Chumpae District, Khon Kaen Province. The samples using in this study were the Center Administrators, the Monks, the Community Leaders, and the Villager Scholars, total of 117 persons. The research instrument was the Questionnaire as 5 Level Rating Scale with Reliability Value of total issue=0.98, and IOC values between 0.85-1.00. Data were analyzed by using the Computer Program.
The research findings were concluded as follows:
According to the research studies of guidelines for management in Community Learning Center on Local Wisdom Based, Chumpae District, Khon Kaen Province, concluded based on research objectives as follows:
1. The current situation of management in Community Learning Center on Local Wisdom Based, Chumpae District, Khon Kaen Province, in overall, the average value was at “High” level.
2. The need of management in Community Learning Center on Local Wisdom Based, Chumpae District, Khon Kaen Province, in overall, it was 0.22, which would obtain the rate of changes in development from the existed situation to the desirable situation including the value of 22%. Considering each aspect, found that the average value of Common Rule and Regulation aspect, was 33%. The average value of the Communication between the Member Leaders, and the Community Organization aspect, was 0.31 indicated that the rate of changes in development from existed situation into desirable situation, had to be 31%. For the average values of the Site, Material, and Equipment aspect, the Control and Investigation aspect, the Structure, Role, and Duty, and the Shared Decision Making aspect, were 0.21, 0.19, 0.16, 0.11 respectively which were lower than the overall average value. So, it did not need to be developed.
3. The guidelines for management of Community Learning Center on Local Wisdom Based, Chumpae District, Khon Kaen Province, in 6 aspects, concluded as follows: 1) the Shared Decision Making aspect, 2) the Structure, Role, and Duty aspect, 3) the Site, Material, and Equipment aspect, 4) the Control and Investigation aspect, 5) the Communication between Community Leader and the Community Organization aspect, and 6) the Common Rule and Regulation aspect.
The objectives of this research were: 1) to study current situation and desirable situation of management in Community Learning Center on Local Wisdom Based, Chumpae District, Khon Kaen Province, 2) to study the need of management in Community Learning Center on Local Wisdom Based, Chumpae District, Khon Kaen Province, and 3) to construct the guidelines for management in Community Learning Center on Local Wisdom Based, Chumpae District, Khon Kaen Province. The samples using in this study were the Center Administrators, the Monks, the Community Leaders, and the Villager Scholars, total of 117 persons. The research instrument was the Questionnaire as 5 Level Rating Scale with Reliability Value of total issue=0.98, and IOC values between 0.85-1.00. Data were analyzed by using the Computer Program. The research findings were concluded as follows: According to the research studies of guidelines for management in Community Learning Center on Local Wisdom Based, Chumpae District, Khon Kaen Province, concluded based on research objectives as follows: 1. The current situation of management in Community Learning Center on Local Wisdom Based, Chumpae District, Khon Kaen Province, in overall, the average value was at “High” level. 2. The need of management in Community Learning Center on Local Wisdom Based, Chumpae District, Khon Kaen Province, in overall, it was 0.22, which would obtain the rate of changes in development from the existed situation to the desirable situation including the value of 22%. Considering each aspect, found that the average value of Common Rule and Regulation aspect, was 33%. The average value of the Communication between the Member Leaders, and the Community Organization aspect, was 0.31 indicated that the rate of changes in development from existed situation into desirable situation, had to be 31%. For the average values of the Site, Material, and Equipment aspect, the Control and Investigation aspect, the Structure, Role, and Duty, and the Shared Decision Making aspect, were 0.21, 0.19, 0.16, 0.11 respectively which were lower than the overall average value. So, it did not need to be developed. 3. The guidelines for management of Community Learning Center on Local Wisdom Based, Chumpae District, Khon Kaen Province, in 6 aspects, concluded as follows: 1) the Shared Decision Making aspect, 2) the Structure, Role, and Duty aspect, 3) the Site, Material, and Equipment aspect, 4) the Control and Investigation aspect, 5) the Communication between Community Leader and the Community Organization aspect, and 6) the Common Rule and Regulation aspect.
Keyword The Guidelines for Management of Community Learning Center on Local Wisdom Based