วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1545993429-8.2.18.pdf

   หน้าที่ 153       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

วศิน สอนโพธิ์

CAS732

ชื่อผู้วิจัย   วศิน สอนโพธิ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
มนูญ ศิวารมย์2 อนันต์ ศรีอำไพ3 วิมลพร สุวรรณแสนทวี4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 2) เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 154 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ จำนวน 144 คน ครูฝ่ายวิชาการและประธานกรรมการสถานศึกษา จำนวนเท่ากัน คือ กลุ่มละ 18 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 334 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.85 – 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
จากการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2. ความต้องการจำเป็น PNImodified ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในภาพรวมเท่ากับ 0.51 จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการจากสภาพปัจจุบันไปยังสภาพที่พึงประสงค์มีค่าคิดเป็น ร้อยละ 51 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการติดตามและประเมินผล มีค่าเท่ากับ 0.71 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 71 สำหรับด้านการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล มีค่าเท่ากับ 0.56 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 56
ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเท่ากับ 0.55 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 55 ส่วนด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มีค่าเท่ากับ 0.52 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 52 นอกนั้นเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่ารวมหมายถึงไม่มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจร่วม ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเป็นผู้นำทางการจัดการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านความเชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were: 1) to study the situation of current and desire in competency development of administrators in schools under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 5. 2) to create the strategy of competency development of administrators in schools under Khon kaen Primary Education Service Area Office 5. The samples using in this study were 154 administrators, 144 heads of substance learning group, 18 teachers in academic group and 18 chair mans of committee, total 334 people. The research instrument was 5 Level Rating Scale with Reliability Coefficient = 0.98, IOC ranged between 0.85-1.00. Researcher analyzed data using computer programs.
The research findings found that:
According to the research study in condition of the Strategy of Competency Development of Administrators in schools under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 5 as follows:
1. In current condition of the Strategy of Competency Development of Administrators in schools under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 5, overall in operations were at medium level and the desirable situation of competency development of administrators in schools under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 5, overall in operations were at high level.
2. Needs PNImodified of strategy of competency development of administrators in schools under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 5 , overall image were 0.51, showing percentage change from the status quo in terms of development to desirable condition that the value should be 51%. When considering the value as aspect found that the monitoring a\& evaluation at 0.71, showing percentage change from the status quo in terms of development to possible condition that the value should be 71%. In the participation in administration to international standard, the value was 0.56, showing percentage change from the status quo in terms of development to possible condition that the value should be 56%. In virtue and morality, the value was 0.55, showing percentage change from the status quo in terms of development to possible condition that the value should be 55%. In the strategic administration, the value was 0.52, showing percentage change from the status quo in terms of development to possible condition that value should be 52%. The average in rest of them were lower , meaning that no needs for development anyway.
3. The strategy of competency development of administrators in schools under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 5 were 8 strategies as Strategy 1 : Moitoring & Evaluation , Strategy 2 : Participation in Administration to International Standard, Strategy 3: Virtue & Morality, Strategy 4 : Strategic Administration, Strategy 5 : Change Management, Strategic 6 : Solution & decision together, Strategy 7 : Leadership in Knowledge Management, Strategy 8 : Professional in Human Resource Management.
The objectives of this research were: 1) to study the situation of current and desire in competency development of administrators in schools under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 5. 2) to create the strategy of competency development of administrators in schools under Khon kaen Primary Education Service Area Office 5. The samples using in this study were 154 administrators, 144 heads of substance learning group, 18 teachers in academic group and 18 chair mans of committee, total 334 people. The research instrument was 5 Level Rating Scale with Reliability Coefficient = 0.98, IOC ranged between 0.85-1.00. Researcher analyzed data using computer programs. The research findings found that: According to the research study in condition of the Strategy of Competency Development of Administrators in schools under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 5 as follows: 1. In current condition of the Strategy of Competency Development of Administrators in schools under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 5, overall in operations were at medium level and the desirable situation of competency development of administrators in schools under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 5, overall in operations were at high level. 2. Needs PNImodified of strategy of competency development of administrators in schools under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 5 , overall image were 0.51, showing percentage change from the status quo in terms of development to desirable condition that the value should be 51%. When considering the value as aspect found that the monitoring a\& evaluation at 0.71, showing percentage change from the status quo in terms of development to possible condition that the value should be 71%. In the participation in administration to international standard, the value was 0.56, showing percentage change from the status quo in terms of development to possible condition that the value should be 56%. In virtue and morality, the value was 0.55, showing percentage change from the status quo in terms of development to possible condition that the value should be 55%. In the strategic administration, the value was 0.52, showing percentage change from the status quo in terms of development to possible condition that value should be 52%. The average in rest of them were lower , meaning that no needs for development anyway. 3. The strategy of competency development of administrators in schools under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 5 were 8 strategies as Strategy 1 : Moitoring & Evaluation , Strategy 2 : Participation in Administration to International Standard, Strategy 3: Virtue & Morality, Strategy 4 : Strategic Administration, Strategy 5 : Change Management, Strategic 6 : Solution & decision together, Strategy 7 : Leadership in Knowledge Management, Strategy 8 : Professional in Human Resource Management.
Keyword Strategy, Competency Development, Administrators in schools