วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1577250296-3.(18-23).pdf

   หน้าที่ 18

Kanchanapan Chetdhabutr

CAS822

ชื่อผู้วิจัย   Kanchanapan Chetdhabutr
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Sonjai Chaibunruang2 Kularb Purisarn3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Developing of Mattayousuksa 1 Students’ English Speaking Skills, Using Cooperative Learning Strategy Based on a Team-Pair-Solo Technique Banhaedsuksa School
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This independent study was a quasi-experimental research ; the purpose of the research was to study the development of Mattayomsuksa 1 students’ English speaking skill using cooperative learning strategy based on a team-pair-solo technique : at Banhaedsuksa School, Banhaed District, Khon Kaen Province. The sample selected by purprosive sampling group were 36 Mattayomsuksa 1 students. The instruments used in this independent study consisted of 4 three-hour lesson plans, and an English speaking skill test. The content validity ranged between 0.80-1.00 ; the reliability of total issue was = 0.77 ; the index of item objective congruence, (IOC). The statistic used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation and the t-test (Dependent Sample).
The findings were as follows:
1. The students’ overall English speaking ability was at a 0.05 level significantly higher after learning with the use of the cooperative learning strategy based on the team-pair-solo technique.
2. The comparison of the students’ overall English speaking skill test was at a 0.05 level significantly higher after learning with the strategy based on the team-pair-solo technique. The students’ development of English speaking skill was clearly higher.
3. The comparison on the students’ overall English speaking ability test before and after learning with the use of the cooperative learning strategy based on the team-pair-solo technique, was at statistically significant different of .05 level level. The students’ development of English speaking skill was at the “higher” level.
4. The students’ overall satisfaction with the development of English speaking skill with the use of the cooperative learning strategy based on the team- pair-solo technique, was at the “highest” level.
This independent study was a quasi-experimental research ; the purpose of the research was to study the development of Mattayomsuksa 1 students’ English speaking skill using cooperative learning strategy based on a team-pair-solo technique : at Banhaedsuksa School, Banhaed District, Khon Kaen Province. The sample selected by purprosive sampling group were 36 Mattayomsuksa 1 students. The instruments used in this independent study consisted of 4 three-hour lesson plans, and an English speaking skill test. The content validity ranged between 0.80-1.00 ; the reliability of total issue was = 0.77 ; the index of item objective congruence, (IOC). The statistic used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation and the t-test (Dependent Sample). The findings were as follows: 1. The students’ overall English speaking ability was at a 0.05 level significantly higher after learning with the use of the cooperative learning strategy based on the team-pair-solo technique. 2. The comparison of the students’ overall English speaking skill test was at a 0.05 level significantly higher after learning with the strategy based on the team-pair-solo technique. The students’ development of English speaking skill was clearly higher. 3. The comparison on the students’ overall English speaking ability test before and after learning with the use of the cooperative learning strategy based on the team-pair-solo technique, was at statistically significant different of .05 level level. The students’ development of English speaking skill was at the “higher” level. 4. The students’ overall satisfaction with the development of English speaking skill with the use of the cooperative learning strategy based on the team- pair-solo technique, was at the “highest” level.
Keyword The development of English speaking skill, cooperative learning strategy, Team-Pair-Solo Technique