วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1577250892-4.(24-31).pdf

   หน้าที่ 24

จิราภรณ์ ผันสว่าง

CAS823

ชื่อผู้วิจัย   จิราภรณ์ ผันสว่าง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
พระราชปริยัติวิมล,ดร.2,พระครูกิตติวราทร3 พัชรี ศิลารัตน์4, วศยา เอกวิลัย5 กุสุมา สุ่มมาตร์6, เดชอนันต์ ญาตินิยม7 อมรรัตน์ เทพนรินทร์8, ระพีพัฒน์ หาญโสภา9
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ใช้กระบวนการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi techniques) ในการสร้างและพัฒนารูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจำนวน 10 รูป/คน ทดลองใช้และหาประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) แบบสอบถามปลายเปิด แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสังเกต (Observation form)
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่ มีกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้และสอดคล้องกับหลักธรรมจักรสี่จำนวน 4 ด้าน 19 กิจกรรม สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ As a kind of research and development, this research aimed at creating a model for development of a life quality based on the four virtues wheeling to success on the part of the aged residents of the central region of the North-east. The objectives were: 1) to develop a model of a life quality based on the four virtues wheeling to success (Cakkas) as related to the aged residents of the central region of the North-east, and 2) to test the developed model with the collected information. The Delphi techniques were brought into practice in the process of implementing the research, The its samples were totally 120 persons, who were the aged attending the school for the aged of Roi-Et Province. The tools used for collecting the data comprised the focus group discussion, open-ended questionnaire, five-rating scale questionnaire and the observation form.
The research results were as follows:
The model for development of a life quality based on the four virtues wheeling to success (four Cakkas) on the part of senior citizens of the central region of the North-east encompassed nineteen activities that could be classified into each of four Cakkas as follows: 1. Patirûpadesavãsa (Residing in the good surroundings), the first virtue of four Cakkas), consisted of six activities : (1) Survey and assessment of
basic needs, (2) Taking rest, (3) Hobby playing, (4) Daily-life activity, (5) Walking and cycling, and (6) Recreational activity. 2. Sappurisûpassaya (Association with good persons) comprised six activities: (1) Social interaction, (2) Social service, (3) Association or club membership, (4) Educational activity, (5) Religious and cultural activity and (6) Sight-seeing. 3. Attasammãpanidhi (Right self-establishment) comprised five activities:
(1) Professional training, (2) Musical play, (3) Library service, (4) Leisure-time activity and (5) Occupational activity. 4. Pubbekatapuññatã (Meritorious deeds ever done in the past) consisted of two activities:
(1) Health and hygiene promotion and (2) Knowledge delegation. The test of the developed model with the collected data was found to feature the four virtues of Cakkas that showed the statistical significant difference was at the rate of .05.
As a kind of research and development, this research aimed at creating a model for development of a life quality based on the four virtues wheeling to success on the part of the aged residents of the central region of the North-east. The objectives were: 1) to develop a model of a life quality based on the four virtues wheeling to success (Cakkas) as related to the aged residents of the central region of the North-east, and 2) to test the developed model with the collected information. The Delphi techniques were brought into practice in the process of implementing the research, The its samples were totally 120 persons, who were the aged attending the school for the aged of Roi-Et Province. The tools used for collecting the data comprised the focus group discussion, open-ended questionnaire, five-rating scale questionnaire and the observation form. The research results were as follows: The model for development of a life quality based on the four virtues wheeling to success (four Cakkas) on the part of senior citizens of the central region of the North-east encompassed nineteen activities that could be classified into each of four Cakkas as follows: 1. Patirûpadesavãsa (Residing in the good surroundings), the first virtue of four Cakkas), consisted of six activities : (1) Survey and assessment of basic needs, (2) Taking rest, (3) Hobby playing, (4) Daily-life activity, (5) Walking and cycling, and (6) Recreational activity. 2. Sappurisûpassaya (Association with good persons) comprised six activities: (1) Social interaction, (2) Social service, (3) Association or club membership, (4) Educational activity, (5) Religious and cultural activity and (6) Sight-seeing. 3. Attasammãpanidhi (Right self-establishment) comprised five activities: (1) Professional training, (2) Musical play, (3) Library service, (4) Leisure-time activity and (5) Occupational activity. 4. Pubbekatapuññatã (Meritorious deeds ever done in the past) consisted of two activities: (1) Health and hygiene promotion and (2) Knowledge delegation. The test of the developed model with the collected data was found to feature the four virtues of Cakkas that showed the statistical significant difference was at the rate of .05.
Keyword 1. Development of a model 2. Life Quality 3. Aged Persons 4. Four Cakkas (Four Virtues Wheeling to Success)