วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1577261298-10.(64-68).pdf

   หน้าที่ 64

ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล

CAS829

ชื่อผู้วิจัย   ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กิตติชัย เจริญชัย2 นิศารัตน์ โชติเชย2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบการจัดการสมัยใหม่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเอกสารครั้งนี้ พบว่า การจัดการองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารควรมีรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม ผู้บริหารจำเป็นต้องทำหน้าที่ในการบริหารเพื่อการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ มีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆ ให้สามารถปรับตัวกับสถานการณ์การแข่งขันต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายให้องค์กรประสบความสำเร็จ วัตถุประสงค์เพื่อหาองค์ประกอบของการจัดการสมัยใหม่ โดยศึกษาจากตำราและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ผลลัพธ์จากศึกษาสามารถสังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการสมัยใหม่ได้ 5 ข้อได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การชี้นำ การควบคุม การอำนวยการ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานั้นถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จต่อไป
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This documentary study found that: In today's business management, the administrators must have the right approach and management style for each organization. The managers need to have the right work processes as management situations may change. For the organization to succeed. The purpose of the study was to find out the new management model. To study from textbooks and research domestic and International that the output from this study we released new the elements of modern management were planning, organizing, leading, controlling and directing, human resource management, staffing, communicating, motivating, decision making, reporting, coordinating, budgeting and reporting so these variables are very impart ant for managing the successful organizations.
This documentary study found that: In today's business management, the administrators must have the right approach and management style for each organization. The managers need to have the right work processes as management situations may change. For the organization to succeed. The purpose of the study was to find out the new management model. To study from textbooks and research domestic and International that the output from this study we released new the elements of modern management were planning, organizing, leading, controlling and directing, human resource management, staffing, communicating, motivating, decision making, reporting, coordinating, budgeting and reporting so these variables are very impart ant for managing the successful organizations.
Keyword Modern management, Corporate Success