วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578023745-6.BE089(44-51).pdf

   หน้าที่ 44

รุ่งโรจน์ พรขุนทด

CAS846

ชื่อผู้วิจัย   รุ่งโรจน์ พรขุนทด
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ พรสุดา ชูช่วย2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) กีฬากับการพัฒนาเมือง
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -