วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578025001-10.ED018(76-82).pdf

   หน้าที่ 76

เวียงเพชร เจริญชัยเปรมปรีดิ์

CAS850

ชื่อผู้วิจัย   เวียงเพชร เจริญชัยเปรมปรีดิ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กุหลาบ ปุริสาร2 อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ ด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน 2) เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ โดยดำเนินการเป็น 2 ระยะ แบ่งเป็น 2 วงรอบ ผู้วิจัยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการตามกรอบแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart มาเป็นกระบวนการดำเนินการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน และการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือครูผู้สอนโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ที่เข้าร่วมโดยสมัครใจ จำนวน 17 คน ดำเนินการพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนตามกรอบวิจัย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การสำรวจปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดวิธีการในการแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม การนำนวัตกรรมหรือวิธีการไปใช้ การสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามพื้นฐานการวิจัย แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินการเขียนเค้าโครงการวิจัย แบบสังเกต แบบประเมินผลการเขียนรายงานการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย พบว่า
1) จากการใช้แบบสอบถามถึงสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ก่อนดำเนินการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียน พบว่าครูขาดความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน ไม่สามารถทำการวิจัยในชั้นเรียนได้
2) เมื่อใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งได้ดำเนินการ 2 วงรอบ การดำเนินการในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำการวิจัยในชั้นเรียนตามกรอบการวิจัย 5 ขั้นตอน ได้จำนวน 12 คน แต่ยังมีครูอีก 5คน ยังมีปัญหาในการสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัย จึงต้องมีการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อการสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัย ได้ถูกต้องสมบูรณ์
โดยสรุป การพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการตามกระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอน โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ สามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were to; 1) to study the present problems of teachers at Boonyatatpolprasit school of classroom research, 2) to develop teachers of Boonyatatpolprasit school to have knowledge, understanding and be able to conduct research in the classroom. The study had 2 phases.divided into 2 cycles of study. The researcher usesd the operating principles of Kemmis and McTaggart's framework as a process of action, consisted of 4 steps: Planning, Action, Observation, and Reflection. Strategies of development were workshop training, Supervision, and peer supporting supervision. The subjects were 17 Boonyatatpolprasit School teachers who participated voluntarily. The teachers were developed for conducting classroom research according to 5-step research frameworks, namely problem surveying and problem analysis, Defining methods for solving problems, Development of methods or innovations, Applying innovation or methods, Research summary and writing research report. The tools used in the research consisted of Basic research questionnaire test before and after the workshop, interview, assessment form for writing research projects, observation, evaluation form for research report writing. The statistics used for data analysis are percentage, mean (X), standard Deviation (S.D.).
The research findings found that:
1) From the use of questionnaires about the current conditions and problems of classroom research of Bunyatatpolprasit School teachers before proceeding to develop classroom research. It was found that teachers lacked of knowledge and understanding in conducting research in the classroom. and unable to conduct research in the classroom.
2) When using development strategies, workshop training, Supervision, peer supporting supervision which proceeded in 2 cycles. Performed in cycle 1 using strategy training workshop and internal supervision. The research group has knowledge and understanding, and can conduct research in the classroom according to the 5-step research framework, consisting of 12 people. But there were 5 teachers had problems about how to do summarizing and writing research reports. Therefore having to develop in the 2nd cycle using strategies peer supporting supervision. Researchers and co-researchers have provided assistance, suggestions, amendments for summarizing research results and writing research completely correct.
In summary, development of teacher’ knowledge and understanding about classroom research writing of Bunyatatpolprasit School, Huai Mek district, Kalasin Province on based of 5 research stages by using 1) workshop training 2) Supervision and 3) peer supporting supervision. Which can develop teachers to have knowledge and understanding and be able to do research in the classroom. it can be used to develop teaching and learning to be more effective.
The objectives of this research were to; 1) to study the present problems of teachers at Boonyatatpolprasit school of classroom research, 2) to develop teachers of Boonyatatpolprasit school to have knowledge, understanding and be able to conduct research in the classroom. The study had 2 phases.divided into 2 cycles of study. The researcher usesd the operating principles of Kemmis and McTaggart's framework as a process of action, consisted of 4 steps: Planning, Action, Observation, and Reflection. Strategies of development were workshop training, Supervision, and peer supporting supervision. The subjects were 17 Boonyatatpolprasit School teachers who participated voluntarily. The teachers were developed for conducting classroom research according to 5-step research frameworks, namely problem surveying and problem analysis, Defining methods for solving problems, Development of methods or innovations, Applying innovation or methods, Research summary and writing research report. The tools used in the research consisted of Basic research questionnaire test before and after the workshop, interview, assessment form for writing research projects, observation, evaluation form for research report writing. The statistics used for data analysis are percentage, mean (X), standard Deviation (S.D.). The research findings found that: 1) From the use of questionnaires about the current conditions and problems of classroom research of Bunyatatpolprasit School teachers before proceeding to develop classroom research. It was found that teachers lacked of knowledge and understanding in conducting research in the classroom. and unable to conduct research in the classroom. 2) When using development strategies, workshop training, Supervision, peer supporting supervision which proceeded in 2 cycles. Performed in cycle 1 using strategy training workshop and internal supervision. The research group has knowledge and understanding, and can conduct research in the classroom according to the 5-step research framework, consisting of 12 people. But there were 5 teachers had problems about how to do summarizing and writing research reports. Therefore having to develop in the 2nd cycle using strategies peer supporting supervision. Researchers and co-researchers have provided assistance, suggestions, amendments for summarizing research results and writing research completely correct. In summary, development of teacher’ knowledge and understanding about classroom research writing of Bunyatatpolprasit School, Huai Mek district, Kalasin Province on based of 5 research stages by using 1) workshop training 2) Supervision and 3) peer supporting supervision. Which can develop teachers to have knowledge and understanding and be able to do research in the classroom. it can be used to develop teaching and learning to be more effective.
Keyword Teacher development, Classroom Research, Work shop