วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578027784-12.ED026(92-100).pdf

   หน้าที่ 92

หทัยนิต คำโฮง

CAS852

ชื่อผู้วิจัย   หทัยนิต คำโฮง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กุหลาบ ปุริสาร2 อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ: กรณีศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์และแนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ กรณีศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน บุคลากรฝ่ายบริหาร 11 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คน และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 คน รวม 21 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การศึกษาเอกสาร การลงภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม แบบบันทึกเทป การจดบันทึก (Field note) และการถ่ายภาพ วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และวิธีพรรณนาวิเคราะห์ตรวจสอบความเที่ยงของข้อมูลใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ปรากฏการณ์การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สรุปได้ดังนี้
1.1 การนำองค์กร โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ มีการกำหนดนโยบายและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน
1.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ด้วยหลักการของ PDCA โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
1.3 การมุ่งเน้นผู้เรียน โรงเรียนดำเนินการสำรวจ รับฟังความคิดเห็นและประเมินความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
1.4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ทบทวนเพื่อประเมินความสามารถ ความท้าทายและนำไปสู่การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงต่อไป
1.5 การมุ่งเน้นบุคลากร โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรให้มีความรู้ สมรรถนะ จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรมและมีลักษณะที่พึงประสงค์ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
1.6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ โรงเรียนใช้กระบวนการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ KKW Model และกำหนดระบบปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA
1.7 ผลลัพธ์ โรงเรียนมีการพัฒนาทุกด้านสู่ความเป็นเลิศและใช้ระบบการบริหารที่มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
2. แนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
2.1 การนำองค์กร ผู้บริหารจะต้องเข้าใจบริบทของโรงเรียนที่มีความท้าทายในภาพรวม เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
2.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและสม่ำเสมอ
2.3 การมุ่งเน้นผู้เรียน โรงเรียนควรมีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทุกด้าน
2.4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โรงเรียนควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นระบบและยั่งยืน
2.5 การมุ่งเน้นบุคลากร โรงเรียนควรมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2.6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ โรงเรียนควรมีการวางแผนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและนำมาบูรณาการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของโรงเรียน
2.7 ผลลัพธ์ โรงเรียนควรมีการกำหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาและบริการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ยั่งยืน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this qualitative research were : to study the phenomena and guidelines for school administration towards excellence in extra-large secondary schools: a case study of Khon Kaen Wittayayon School. The key informants were 1 director of the school, 11 administrative personnel, 8 heads of learning groups, and 1 head of student development activity department, a totally of 21 persons. The instruments used were a semi - structured interview form, document study, field trials with in-depth interviews, participatory and non-participant observation, tape recording, field notes and photography. Data analysis by content analysis, data validity checking using triangular method (triangulation).
The research found that:
1. The phenomenon of school administration towards excellence of Khon Kaen Wittayayon School Summarized as follows:
1.1 The vision of the school organization, Mission and goals Policies have been formulated and promoted to continually improve the quality of education to achieve excellence and sustainability.
1.2 Strategic Planning School of Strategic Planning for Educational Management Development with the principles of PDCA by using the involvement process of personnel inside and outside the school By SWOT Analysis to continue operating.
1.3 Focusing on learners, the school conducted a survey, listening to opinions and assessing the needs of learners and stakeholders to improve school quality and develop curriculum and learning management.
1.4 Measurement, Analysis and Knowledge Management, the school has appointed a working group to analyze the school's performance, review to assess challenges ability and lead to further development of change.
1.5 Focusing on personnel, the school promotes and develops the capacity of teachers and personnel to have knowledge, competency, psychology, morality, ethics and desirable characteristics to be good role models for students.
1.6 Operational Focus, the school uses the KKW Model quality management system and determines the system to continuously improve the performance according to the PDCA cycle.
1.7 Outcomes, the school has developed everything into excellence and uses a management system that is aimed towards sustainable success.2. Guidelines for school administration towards excellence of Khon Kaen Wittayayon School
2.1 The leading: the administrations must understand the context of the school that has challenges in general, to be the information on the decision making to determine the direction of the school development towards excellence.
2.2 Strategic planning : the school should have been analyzed of the school environment to be current and consistent.
2.3 Focusing on students; the School should develop curriculum and educational management that focuses on learners to be excellent in all areas.
2.4 Measurement, analysis and knowledge management; the school should have an exan nmmination. improve teaching and learning management to be efficientcy and quality, systematically and sustainably.
2.5 Focusing on Personnel, schools should be encouraged, continuously support the quality development of personnel.
2.6 Operational focus; schools should plan information using and integrate them to achieve school results.
2.7 School outcomes; should include progress indicators In order to improve the educational process and services to be effective and sustainable quality.
The objective of this qualitative research were : to study the phenomena and guidelines for school administration towards excellence in extra-large secondary schools: a case study of Khon Kaen Wittayayon School. The key informants were 1 director of the school, 11 administrative personnel, 8 heads of learning groups, and 1 head of student development activity department, a totally of 21 persons. The instruments used were a semi - structured interview form, document study, field trials with in-depth interviews, participatory and non-participant observation, tape recording, field notes and photography. Data analysis by content analysis, data validity checking using triangular method (triangulation). The research found that: 1. The phenomenon of school administration towards excellence of Khon Kaen Wittayayon School Summarized as follows: 1.1 The vision of the school organization, Mission and goals Policies have been formulated and promoted to continually improve the quality of education to achieve excellence and sustainability. 1.2 Strategic Planning School of Strategic Planning for Educational Management Development with the principles of PDCA by using the involvement process of personnel inside and outside the school By SWOT Analysis to continue operating. 1.3 Focusing on learners, the school conducted a survey, listening to opinions and assessing the needs of learners and stakeholders to improve school quality and develop curriculum and learning management. 1.4 Measurement, Analysis and Knowledge Management, the school has appointed a working group to analyze the school's performance, review to assess challenges ability and lead to further development of change. 1.5 Focusing on personnel, the school promotes and develops the capacity of teachers and personnel to have knowledge, competency, psychology, morality, ethics and desirable characteristics to be good role models for students. 1.6 Operational Focus, the school uses the KKW Model quality management system and determines the system to continuously improve the performance according to the PDCA cycle. 1.7 Outcomes, the school has developed everything into excellence and uses a management system that is aimed towards sustainable success. 2. Guidelines for school administration towards excellence of Khon Kaen Wittayayon School 2.1 The leading: the administrations must understand the context of the school that has challenges in general, to be the information on the decision making to determine the direction of the school development towards excellence. 2.2 Strategic planning : the school should have been analyzed of the school environment to be current and consistent. 2.3 Focusing on students; the School should develop curriculum and educational management that focuses on learners to be excellent in all areas. 2.4 Measurement, analysis and knowledge management; the school should have an exan nmmination. improve teaching and learning management to be efficientcy and quality, systematically and sustainably. 2.5 Focusing on Personnel, schools should be encouraged, continuously support the quality development of personnel. 2.6 Operational focus; schools should plan information using and integrate them to achieve school results. 2.7 School outcomes; should include progress indicators In order to improve the educational process and services to be effective and sustainable quality.
Keyword Management to Excellence, Khon Kaen Wittayayon School