วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1585994333-10.1.10.pdf

   หน้าที่ 73

ชุลีกร อินต๊ะรัตน์

CAS901

ชื่อผู้วิจัย   ชุลีกร อินต๊ะรัตน์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ2 สุขุม มูลเมือง3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาแบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้านการบริหารบุคคล บริหารงบประมาณและทรัพย์สิน และการบริหารงานวิชาการ และ 2) พัฒนาแบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้านการบริหารบุคคล บริหารงบประมาณและทรัพย์สิน และ การบริหารงานวิชาการ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ประชากรประกอบด้วย บุคลากรในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่เข้าในกำกับของรัฐตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป 12 มหาวิทยาลัย จำนวน 17,728 คน กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 635 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้โปรแกรม G*Power ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์หาความต้องการของการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล 2) การพัฒนาต้นแบบจำลอง 3) การประเมินต้นแบบจำลองเพื่อยืนยันความสอดคล้องของแบบจำลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 4) ปรับปรุงแบบจำลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล มี 3 องค์ประกอบ คือ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน และการบริหารวิชาการ แต่ละองค์ประกอบมีดัชนีชี้วัดจำนวน 6 ดัชนี และ 2) แบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were to; 1) Study the administration of autonomous universities with good governance in terms of personnel management, budget and property management, and academic administration. 2) Develop the management model of the university with good governance in terms of personnel management, budget and property management and academic administration.
This research and development (R&D) had been done by mixed method. The population were 17,728 personnel from 4 years up autonomous universities. The sample of at least 635 persons were obtained by using simple random sampling technique while G*Power Program was used to find sample size. The research operation had 4 steps as; 1) Analyzed need assessment on the administration of the autonomous university with good governance, 2) Developed prototype model, 3) Evaluated prototype model in order to confirm the fitness between models and empirical data, and 4) Improving model. Frequency, Percentage, Arithmetic mean, Standard deviation, and Confirmatory factor analysis were employed to analyse the data.
The research results found that: 1) the administration of autonomous university with good governance having three factors as personnel management, budget and property management, and academic administration, each factor having six indicators, 2) The management model of autonomous university with good governance was well fitted with empirical data.
The objectives of this research were to; 1) Study the administration of autonomous universities with good governance in terms of personnel management, budget and property management, and academic administration. 2) Develop the management model of the university with good governance in terms of personnel management, budget and property management and academic administration. This research and development (R&D) had been done by mixed method. The population were 17,728 personnel from 4 years up autonomous universities. The sample of at least 635 persons were obtained by using simple random sampling technique while G*Power Program was used to find sample size. The research operation had 4 steps as; 1) Analyzed need assessment on the administration of the autonomous university with good governance, 2) Developed prototype model, 3) Evaluated prototype model in order to confirm the fitness between models and empirical data, and 4) Improving model. Frequency, Percentage, Arithmetic mean, Standard deviation, and Confirmatory factor analysis were employed to analyse the data. The research results found that: 1) the administration of autonomous university with good governance having three factors as personnel management, budget and property management, and academic administration, each factor having six indicators, 2) The management model of autonomous university with good governance was well fitted with empirical data.
Keyword Model, Autonomous University, Good Governance