วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1585994422-10.1.11.pdf

   หน้าที่ 82

Monsinee Namchan

CAS902

ชื่อผู้วิจัย   Monsinee Namchan
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Uthaivan Danvivath2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ปริมาณคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบทดสอบวัดความรู้ปริมาณคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 2) หาค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบประกอบด้วย 1) ตั้งลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ 2) สร้างคำเป้าหมาย 3) เขียนแบบทดสอบ 4) หาค่าความเที่ยงตรง 5) หาค่าความเชื่อมั่น และ 6) ปรับปรุงแบบทดสอบสำหรับการนำไปใช้ ค่าความเที่ยงตรงได้มาจากค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญสามคน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบคำนวณโดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (KR20) แบบทดสอบวัดความรู้ปริมาณคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นี้ เป็นแบบทดสอบชนิด 5 ตัวเลือก มีจำนวนทั้งหมด 70 ข้อ ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.96 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.71 แบบทดสอบนี้สามารถนำไปทดสอบด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ทั้งในการเรียนการสอนและการวิจัย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This study aimed: 1) to construct an English vocabulary size test for Mathayomsuksa 4 students and 2) to establish the validity and reliability of the test. Six steps adopted in constructing the test were; 1) setting the test specifications, 2) establishing target words, 3) writing the first draft, 4) seeking for the test validity, 5) piloting for the test reliability and 6) adjusting the test for use. The validity was from the results of the Index of Item-Objective Congruence (IOC) of three experts. The reliability was calculated using Kuder-Richarson Formula 20 (KR20). The Vocabulary Size Test for Grade 10 Thai Student (G10VST) is a multiple choice format with five options. It consists of 70 items. The validity and reliability of G10VST was 0.96 and 0.71 respectively. The G10VST can be used in English vocabulary assessments in pedagogy and research.
This study aimed: 1) to construct an English vocabulary size test for Mathayomsuksa 4 students and 2) to establish the validity and reliability of the test. Six steps adopted in constructing the test were; 1) setting the test specifications, 2) establishing target words, 3) writing the first draft, 4) seeking for the test validity, 5) piloting for the test reliability and 6) adjusting the test for use. The validity was from the results of the Index of Item-Objective Congruence (IOC) of three experts. The reliability was calculated using Kuder-Richarson Formula 20 (KR20). The Vocabulary Size Test for Grade 10 Thai Student (G10VST) is a multiple choice format with five options. It consists of 70 items. The validity and reliability of G10VST was 0.96 and 0.71 respectively. The G10VST can be used in English vocabulary assessments in pedagogy and research.
Keyword Grade 10 Thai Students, Vocabulary Size, Vocabulary Size Test