วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1585994556-10.1.16.pdf

   หน้าที่ 121

ธารา เที่ยงเจริญ

CAS907

ชื่อผู้วิจัย   ธารา เที่ยงเจริญ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามบทบาทกับภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตรของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การปฏิบัติตามบทบาทด้านผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตรของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามบทบาทกับภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตรของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 136 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การปฏิบัติตามบทบาทด้านผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายจุดเน้นของสำนักงาน กศน. ซึ่งร่วมกับ กศน.ตำบลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และการจัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการให้บริการ
2. ภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านส่งเสริมการพัฒนาสื่อ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามบทบาทด้านผู้บริหารกับภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตรของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r = 0.399) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของผู้บริหารอาจไม่ส่งผลต่อภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตร ฉะนั้นถ้ามีการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนผู้บริหารไม่มีความจำเป็นต้องกำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตรอย่างเคร่งครัด
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were to study: 1) the compliance with the executive role Non-formal and informal education centre administrators Ayutthaya Province, 2) continuous mission in the curriculum, Non-Formal and Informal education centre administrators Ayutthaya Province, and 3) the relationship between role-based performance and continuous mission in the curriculum, Non-Formal and Informal education centre administrators Ayutthaya Province. The sample were 136 informants from teachers under the non-formal and informal education centre Ayutthaya Province. The research instrument was a 5-rating scale questionnaire. The reliability of both questionnaires was 0.98. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient.
The results of the research were as follows:
1. Role-Based Performance, as a whole, were at a high level. When considering each item, in every level with average values in descending order as follows: Create knowledge and understanding about the policy of the Office of Education, which is the same as together with the Administrative Organization organizing learning activities. Supervision, monitoring and evaluation of performance. Media supply, materials necessary for organizing learning activities and providing services.
2. Continuous Mission in Curriculum, as a whole, was at a high level. When considering each aspect, in every level with average values in descending order as follows: Internal quality assurance system, curriculum development, learning process management model, promotion of media development. in measurement and evaluation, and in promotion and support of research studies.
3. Role-based performance and Continuous mission in curriculum of Non-Formal and Informal Education Centre Administrators in Ayutthaya Province were positive relation at a very moderate level has a correlation coefficient (r = 0.399), statistical significance was at the 0.01 level.
This research showed that role-based performance and continuous mission in curriculum has little relation. The results indicated that the compliance with the role of the executive and the continuing mission in the curriculum is likely that if the framework is clearly defined, the management does not need to be strictly supervised.
The purposes of this research were to study: 1) the compliance with the executive role Non-formal and informal education centre administrators Ayutthaya Province, 2) continuous mission in the curriculum, Non-Formal and Informal education centre administrators Ayutthaya Province, and 3) the relationship between role-based performance and continuous mission in the curriculum, Non-Formal and Informal education centre administrators Ayutthaya Province. The sample were 136 informants from teachers under the non-formal and informal education centre Ayutthaya Province. The research instrument was a 5-rating scale questionnaire. The reliability of both questionnaires was 0.98. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient. The results of the research were as follows: 1. Role-Based Performance, as a whole, were at a high level. When considering each item, in every level with average values in descending order as follows: Create knowledge and understanding about the policy of the Office of Education, which is the same as together with the Administrative Organization organizing learning activities. Supervision, monitoring and evaluation of performance. Media supply, materials necessary for organizing learning activities and providing services. 2. Continuous Mission in Curriculum, as a whole, was at a high level. When considering each aspect, in every level with average values in descending order as follows: Internal quality assurance system, curriculum development, learning process management model, promotion of media development. in measurement and evaluation, and in promotion and support of research studies. 3. Role-based performance and Continuous mission in curriculum of Non-Formal and Informal Education Centre Administrators in Ayutthaya Province were positive relation at a very moderate level has a correlation coefficient (r = 0.399), statistical significance was at the 0.01 level. This research showed that role-based performance and continuous mission in curriculum has little relation. The results indicated that the compliance with the role of the executive and the continuing mission in the curriculum is likely that if the framework is clearly defined, the management does not need to be strictly supervised.
Keyword Role-Based Performance, Continuous Missions in Curriculum