วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1596600043-2-7.jr08(2.2563)T.pdf

   หน้าที่ 12

วัชรินทร์ บุญรักษา

CAS929

ชื่อผู้วิจัย   วัชรินทร์ บุญรักษา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแบบสมรรถนะ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ยุคใหม่ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแบบสมรรถนะของอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ยุคใหม่ 2)
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างตัวแบบสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ยุคใหม่
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 420 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ
โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.91 โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
และทำการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์
ผลการวิจัย พบว่า
1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแบบสมรรถนะของอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ยุคใหม่
ประกอบด้วย ผู้นำในงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ รักษาพยาบาลเบื้องต้นและคุ้มครองผู้บริโภค (β=0.826)
การรณรงค์ขับเคลื่อนชุมชนและสังคม (β=0.813) การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (β=0.778) การสร้างและบริหารเครือข่าย
(β=0.775) จิตอาสาร่วมการจัดการสุขภาพชุมชน (β=0.562) การริเริ่มมาตรการสังคมใหม่ (β=0.521)
และการสร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชนและแกนนำอื่น (β=0.454) ตามลำดับ
2) ตัวแบบองค์ประกอบเชิงยืนยัน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าสถิติ ค่า
x 2 = 15.213, df = 9 x 2 /df = 1.690, p = 0.085, CFI = 0.996, TLI = 0.990, RMSEA = 0.041, SRMR = 0.014
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purpose of this research were to: 1) analyze a confirmatory factor analysis, performance
model of applying for the village health volunteers, modern age, 2) examine the structural validity, model of
competency of village health volunteers, modern age and empirical data sample groups include village
health volunteers, Waritchaphum District, Sakon nakhon province. The data were collected from a sample
group of 420 people. The research instrument was a questionnaire measuring the 5-level estimation, using
the questionnaire whose reliability was 0.91, by analyzing the confirmed factor analysis. And conducting
structural validation and harmonization with empirical data with the social science program. The research results:
1) A confirmatory factor analysis of the village health volunteers, modern age administration,
consisting of leaders in health promotion, disease prevention, rehabilitation of primary care and consumer
protection (β = 0.826), campaign to drive community and society (β = 0.813), policy implementation(β = 0.778), network creation and management (β = 0.775), volunteer mental health community
management (β = 0.562), initiative these new society (β = 0.521) and to create opportunities for children,
youth and other leaders (β = 0.454) respectively.

2) A confirmatory factor analysis model was consisted with empirical data by considering the
statistic value x 2 =15.213, df=9 x 2 /df=1.690, p=0.085, CFI=0.996, TLI=0.990, RMSEA=0.041, SRMR=0.014.
The purpose of this research were to: 1) analyze a confirmatory factor analysis, performance model of applying for the village health volunteers, modern age, 2) examine the structural validity, model of competency of village health volunteers, modern age and empirical data sample groups include village health volunteers, Waritchaphum District, Sakon nakhon province. The data were collected from a sample group of 420 people. The research instrument was a questionnaire measuring the 5-level estimation, using the questionnaire whose reliability was 0.91, by analyzing the confirmed factor analysis. And conducting structural validation and harmonization with empirical data with the social science program. The research results: 1) A confirmatory factor analysis of the village health volunteers, modern age administration, consisting of leaders in health promotion, disease prevention, rehabilitation of primary care and consumer protection (β = 0.826), campaign to drive community and society (β = 0.813), policy implementation(β = 0.778), network creation and management (β = 0.775), volunteer mental health community management (β = 0.562), initiative these new society (β = 0.521) and to create opportunities for children, youth and other leaders (β = 0.454) respectively. 2) A confirmatory factor analysis model was consisted with empirical data by considering the statistic value x 2 =15.213, df=9 x 2 /df=1.690, p=0.085, CFI=0.996, TLI=0.990, RMSEA=0.041, SRMR=0.014.
Keyword Keywords: A confirmatory Factor Analysis, performance, village health volunteers