วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1593353844-23.pdf

   หน้าที่ 170       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

กฤติยา สีทำมา

CAS950

ชื่อผู้วิจัย   กฤติยา สีทำมา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการใช้ชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (4) ประเมินคุณภาพชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และ (5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการใช้ชุดการสอน กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 2000-1301 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 79 คน โดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ชุดการสอน จำนวน 10 ชุด (2) แบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 100 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.40-0.77 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.27-0.67 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 60 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.40-0.80 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-0.73 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 (3) แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน จำนวน 40 ข้อ และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการใช้ชุดการสอน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัย พบว่า
1) ประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จากแบบทดสอบระหว่างเรียนทั้งหมด (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) หลังเรียน จะมีค่า E1/E2 ที่ระดับ 81.99/93.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2) ดัชนีประสิทธิผลชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ (E.I.) โดยรวม เท่ากับ 0.6627 แสดงว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความรู้เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.6627 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.27
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) พบว่า มีคะแนนสูงขึ้น และจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =25.33) และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =54.28) และผลการพัฒนา เท่ากับ 28.95 แสดงว่า โดยรวม นักเรียนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4) คุณภาพชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) โดยรวม ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก ( =4.55)
5) ความพึงพอใจของของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.59)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purpose of this study were to: (1) create and find an effective instructional package in science for life development skills for vocational certificate students by using inquiry cycle learning (7E), Kranuan industrial and community education college to be effective according to the criteria 80/80, (2) study the effectiveness index of instructional package in science for life development skills, (3) compare of academic achievement before learning and after using the instructional package in science for life development skills, (4) assessing the quality of instructional package in science for life development skills, and (5) study the satisfaction of students at the vocational certificate level towards the use of instructional package. Target group was a vocational certificate students at Kranuan industrial and community education college under the Office of the Vocational Education Commission who registered to study science for life development skills, subject code 2000-1301, semester 2, the academic year 2017, amount of 79 persons using cluster sampling (Cluster Random Sampling), research instruments used in the study consisting of (1) 10 teaching sets (2) 100 inter-school and post-test tests as 4 multiple-choice tests with difficulty (p) from 0.40-0.77, classification power (r) from 0.27-0.67 and the reliability of the questionnaire was 0.97 and 60 achievement tests with difficulty (p) from 0.40-0.80, classification power (r) from 0.20-0.73 and the confidence was to 0.95, (3) 40 items teaching quality evaluation form, and (4) 30 vocational certificate students that used instructional package with the reliability of 0.95, statistical analysis data included percentage, average, standard deviation and (t-test).
The results of the research showed that:
1) Instructional Package effectiveness was science for life development skills for vocational certificate students by using inquiry cycle learning (7E) subject at Kranuan industrial and community education college from the test during the whole course (E1) and the effectiveness of the results (E2) after the class will have E1/E2 at the level of 81.99/93.92, was higher than the criteria set 80/80.
2) Instructional Package effectiveness index was science for life development skills for vocational certificate students by using the inquiry cycle learning (7E), the overall effectiveness of learning (E.I.) was 0.6627, indicating that students at the vocational certificate level knowledge increased to 0.6627 or 66.27 percent.
3) Academic achievement of students at the vocational certificate level from tests before and after studying of science for life development skills by using cyclical learning the 7-steps search for knowledge (7E) showed that higher scores from the t-test, found that the test scores before studying was ( =25.33), post-tests scores was ( =54.28) and the development results was 28.95, indicating that overall, students with more development differences were statistically significant at the .01 level.
4) Quality of series teaching of science for life development skills for vocational certificate students by using inquiry cycle learning (7E), the overall average was at the high level ( = 4.55).
5) The satisfaction of vocational certificate students towards using science instructional package for life development skills by using the inquiry cycle learning (7E), with the average was at the highest level ( = 4.59).
The purpose of this study were to: (1) create and find an effective instructional package in science for life development skills for vocational certificate students by using inquiry cycle learning (7E), Kranuan industrial and community education college to be effective according to the criteria 80/80, (2) study the effectiveness index of instructional package in science for life development skills, (3) compare of academic achievement before learning and after using the instructional package in science for life development skills, (4) assessing the quality of instructional package in science for life development skills, and (5) study the satisfaction of students at the vocational certificate level towards the use of instructional package. Target group was a vocational certificate students at Kranuan industrial and community education college under the Office of the Vocational Education Commission who registered to study science for life development skills, subject code 2000-1301, semester 2, the academic year 2017, amount of 79 persons using cluster sampling (Cluster Random Sampling), research instruments used in the study consisting of (1) 10 teaching sets (2) 100 inter-school and post-test tests as 4 multiple-choice tests with difficulty (p) from 0.40-0.77, classification power (r) from 0.27-0.67 and the reliability of the questionnaire was 0.97 and 60 achievement tests with difficulty (p) from 0.40-0.80, classification power (r) from 0.20-0.73 and the confidence was to 0.95, (3) 40 items teaching quality evaluation form, and (4) 30 vocational certificate students that used instructional package with the reliability of 0.95, statistical analysis data included percentage, average, standard deviation and (t-test). The results of the research showed that: 1) Instructional Package effectiveness was science for life development skills for vocational certificate students by using inquiry cycle learning (7E) subject at Kranuan industrial and community education college from the test during the whole course (E1) and the effectiveness of the results (E2) after the class will have E1/E2 at the level of 81.99/93.92, was higher than the criteria set 80/80. 2) Instructional Package effectiveness index was science for life development skills for vocational certificate students by using the inquiry cycle learning (7E), the overall effectiveness of learning (E.I.) was 0.6627, indicating that students at the vocational certificate level knowledge increased to 0.6627 or 66.27 percent. 3) Academic achievement of students at the vocational certificate level from tests before and after studying of science for life development skills by using cyclical learning the 7-steps search for knowledge (7E) showed that higher scores from the t-test, found that the test scores before studying was ( =25.33), post-tests scores was ( =54.28) and the development results was 28.95, indicating that overall, students with more development differences were statistically significant at the .01 level. 4) Quality of series teaching of science for life development skills for vocational certificate students by using inquiry cycle learning (7E), the overall average was at the high level ( = 4.55). 5) The satisfaction of vocational certificate students towards using science instructional package for life development skills by using the inquiry cycle learning (7E), with the average was at the highest level ( = 4.59).
Keyword Instructional Package, Inquiry Cycle Learning (7E)