วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1595906047-sathitkoonsorn.docx

   หน้าที่ 0


วารสารอื่นๆ

สถิตย์ กุลสอน

3 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
สถิตย์ กุลสอน
CAS956
การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมมือสืบเสาะหาความรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยสันตพล
0
สถิตย์ กุลสอน
CAS1105
การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมมือสืบเสาะหาความรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยสันตพล
140
สถิตย์ กุลสอน
CAS1276
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
0