วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606892534-11-(80-86)edit.pdf

  

อารีย์ นัยพินิจ

CAS979

ชื่อผู้วิจัย   อารีย์ นัยพินิจ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
, สุกานดา นาคะปักษิณ2, ภัทรขวัญ พิลางาม3 , ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล4 , เทียนทิพย์ บัณฑุพาณิช5 , เกศินี วิเชียรชัย6 , พิไลวรรณ ปักเคนัง7 , ปฏิพัทธ์ พองพรหม8 , ประกายทิพย์ แสงชาย9 , รตินันท์ อินทร์มณี10
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าปลีก : กรณีศึกษา ร้านต้นอ้อยมินิมาร์ท
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าปลีก : กรณีศึกษา ร้านต้นอ้อยมินิมาร์ท” จังหวัดขอนแก่น เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าปลีกให้สามารถอยู่รอดได้อย่างเข้มแข็ง ในสภาวะการแข่งขันที่สูงและในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดและมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามสำหรับผู้ประกอบการและแบบสอบถามสำหรับลูกค้า จากแบบสอบถามสามารถจำแนกกลุ่มตัวอย่างออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการ จำนวน 3 คน และการสุ่มลูกค้าแบบไม่เจาะจง จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับร้านต้นอ้อยมินิมาร์ท ในระยะ 200 เมตร
ผลการวิจัย การปรับปรุงและพัฒนาร้านต้นอ้อยมินิมาร์ท จังหวัดขอนแก่น พบว่า
1. การปรับวิธีการจัดเรียงสินค้า โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการจัดวางให้เหมาะสม พร้อมทั้งปรับรูปแบบการจัดวางสินค้าตามสายสายการผลิต ทำให้เพิ่มความสะดวกในการหยิบจับสินค้าของลูกค้า ส่งผลให้ระยะเวลาในการซื้อสินค้าของลูกค้าลดลงเฉลี่ย 1 นาที
2. กำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบ ได้แก่ การรับประกันสินค้า การให้เครดิตแก่ลูกค้าประจำ การให้ส่วนลดเงินสดแก่ลูกค้า รวมถึงการขยายช่องทางการบริการทางออนไลน์ และการทำกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสม ร้านค้ามียอดขายเพิ่ม 25 เปอร์เซ็นต์
ดังนั้น จากแบบสอบถามการวัดระดับความพึงพอใจลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านต้นอ้อยมินิมาร์ท พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจ ร้านค้าสะอาด การจัดเรียงสินค้ามีความเป็นระเบียบสามารถหาสินค้าที่ต้องการได้ง่าย และสะดวก แสงสว่างภายในร้านเพียงพอสามารถมองเห็นสินค้าได้ชัดเจน และการมีโปรโมชันส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The research “Improvement and develop The Retail shop : A case study of Ton Aoi Minimart” Khon Kean Province. This education is action research. The objective is to improve and develop The Retail Shop to survive. In a highly competitive environment and in the current economic climate. Tools used to collect information such as questionnaires for 3 entrepreneurs and 30 customers, business operator is vicinity located of Ton Aoi Minimart within 200 meters.
The results are as follows ; . Improvement and develop Ton Aoi Minimart Khon Kean Province.
1. The improvement of a store by the method of ordering goods from the manual 8 steps to success. By adjusting the container to fit the goods. With a change in the layout, the goods are sorted along
the production lines. Make it easier to pick up customers and it reduces the time spent buying a customer's product by an average of one minute.
2. The development of a store by devising a strategy to create a trade advantage for Ton Aoi Minimart store get a guarantee of goods, the provision of credit to regular customers, a discount on cash when buying goods in full at a specified number of stores, expansion of sales and service channels, And the organization of sales promotion to stimulate the same customers who used to buy goods with the store and new customers to buy goods with the store. Making the circulation rate of internal merchandise higher can reduce the rate of waste in the warehouse. Makes the Ton Aoi Minimart store a 25 percent increase in sales within 3 months of the improvement and development of the store.

So, according to the survey of satisfaction level of the customers who came into service at the Ton Aoi Minimart store, customers are satisfied, the store is clean, the ordering is orderly, can find the goods easily and conveniently, the light inside the shop can clearly see the goods, and the promotion is increasing.
The research “Improvement and develop The Retail shop : A case study of Ton Aoi Minimart” Khon Kean Province. This education is action research. The objective is to improve and develop The Retail Shop to survive. In a highly competitive environment and in the current economic climate. Tools used to collect information such as questionnaires for 3 entrepreneurs and 30 customers, business operator is vicinity located of Ton Aoi Minimart within 200 meters. The results are as follows ; . Improvement and develop Ton Aoi Minimart Khon Kean Province. 1. The improvement of a store by the method of ordering goods from the manual 8 steps to success. By adjusting the container to fit the goods. With a change in the layout, the goods are sorted along the production lines. Make it easier to pick up customers and it reduces the time spent buying a customer's product by an average of one minute. 2. The development of a store by devising a strategy to create a trade advantage for Ton Aoi Minimart store get a guarantee of goods, the provision of credit to regular customers, a discount on cash when buying goods in full at a specified number of stores, expansion of sales and service channels, And the organization of sales promotion to stimulate the same customers who used to buy goods with the store and new customers to buy goods with the store. Making the circulation rate of internal merchandise higher can reduce the rate of waste in the warehouse. Makes the Ton Aoi Minimart store a 25 percent increase in sales within 3 months of the improvement and development of the store. So, according to the survey of satisfaction level of the customers who came into service at the Ton Aoi Minimart store, customers are satisfied, the store is clean, the ordering is orderly, can find the goods easily and conveniently, the light inside the shop can clearly see the goods, and the promotion is increasing.
Keyword The retail shop, a case study