วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606892595-14-(104-110)edit.pdf

  

สุพัตรา ศักด์ไสย์

CAS982

ชื่อผู้วิจัย   สุพัตรา ศักด์ไสย์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 2) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 296 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เท่ากับ 0.96 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการนำข้อมูลไปใช้ ด้านการรวบรวมข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านการจัดเก็บข้อมูล
2. การบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล
3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ทางบวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ต่อการบริหารสถานศึกษา ฉะนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องมี การวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้การบริหารงานในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes for this research were to study: 1) the using information technology under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, 2) the school administration under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, and 3) the relationship between using information technology and school administration under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1. The samples of this research were 296 teachers under the office of Saraburi Primary Education Area Office 1.
The questionnaires were 5 rating scales with reliability of using information technology was 0.96 and school administration was 0.93. The statistics used for analysis of the data to obtain various descriptive statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, Conbach's alpha coefficient and Pearson's correlation coefficient.
The finding were as follows:
1. The using information technology under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 as a whole was at a high level. When considering each individual aspect was also at a high level too. The sequence of them were that: the use of the information, the data collection, the data processing, the inspection data, data analysis, and the data storage.
2. The school administration under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 as a whole was at a high level. When considering each individual aspect was also at a high level too. The sequence of them were that: academic management, the general administration, budget management and personnel management.
3. The using information technology was positively associated at high level with school administration under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, overall, there was a significant positive correlation with the level of .01. The results of the research concluded that: the used of information technology in educational institutions is related to the administration of education. Therefore, it was important to used information technology. Which requires systematic planning of information technology in order to manage in various areas more effectiveness and efficiently.
The purposes for this research were to study: 1) the using information technology under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, 2) the school administration under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, and 3) the relationship between using information technology and school administration under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1. The samples of this research were 296 teachers under the office of Saraburi Primary Education Area Office 1. The questionnaires were 5 rating scales with reliability of using information technology was 0.96 and school administration was 0.93. The statistics used for analysis of the data to obtain various descriptive statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, Conbach's alpha coefficient and Pearson's correlation coefficient. The finding were as follows: 1. The using information technology under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 as a whole was at a high level. When considering each individual aspect was also at a high level too. The sequence of them were that: the use of the information, the data collection, the data processing, the inspection data, data analysis, and the data storage. 2. The school administration under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 as a whole was at a high level. When considering each individual aspect was also at a high level too. The sequence of them were that: academic management, the general administration, budget management and personnel management. 3. The using information technology was positively associated at high level with school administration under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, overall, there was a significant positive correlation with the level of .01. The results of the research concluded that: the used of information technology in educational institutions is related to the administration of education. Therefore, it was important to used information technology. Which requires systematic planning of information technology in order to manage in various areas more effectiveness and efficiently.
Keyword Information Technology, School Administration