วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606892727-20-(147-158)edit.pdf

  

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

CAS988

ชื่อผู้วิจัย   ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ปวริศา เทาดี2 นฤมล พรมสา3, วิลาวัลย์ เวทชสิทธิ์4 วราภรณ์ ดีบุตรสี5, อินทิรา โนนกลาง6 จินดารัตน์ แสงมี7
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การรับรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ เจตคติ การนำความรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในสถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วย และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้ เจตคติ การนำไปใช้ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2,3 และ4 เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาพยาบาลปีการศึกษา 2562 จำนวน 121 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามการรับรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 3 ด้าน ได้แก่ด้านความรู้ จำนวน 22 ข้อ ด้านเจตคติจำนวน 10 ข้อ และด้านการนำไปใช้ในหอผู้ป่วย จำนวน 11 ข้อ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา IOC เท่ากับ 0.67-1.00 และหาค่าความเที่ยงรายด้านดังนี้ ด้านความรู้ เท่ากับ 0.87 ด้านเจตคติ เท่ากับ 0.71 และด้านการนำไปใช้เท่ากับ 0.76 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และวิเคราะห์สถิติเปรียบเทียบ non- parametric ของ Kruskal Wallis Test ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลภาพรวมระดับมาก (x ̅=4.01, S.D.=0.26), เจตคติภาพรวมระดับมาก (x ̅=3.36, SD=0.27) และการนำไปใช้ในหอผู้ป่วยมีความเหมาะสมระดับมาก (ร้อยละ 80.08) การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความรู้ เจตคติ และการนำไปใช้ในหอผู้ป่วย ระหว่างชั้นปีที่ 2,3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were to study the level of knowledge, attitudes, and applying knowledge of Professional Laws, Ethics and Ethics Code in real situations on the ward and to compared the differences between knowledge, attitudes and application of nursing students in year 2, 3 and 4 as concern about professional law, Ethics and Ethics Code of Nursing Students in College of Asian Scholars (CAS). The sample group was 121 nursing students for academic year 2019. The research instruments were a Questionnaire on Professional Laws, Ethics and Ethics Code of Nursing Students in CAS consist in 3 aspects, namely 22 questions of knowledge,10 questions of attitude, 11 questions application in ward, verify the questionnaire that IOC content compliance is 0.67-1.00 and the reliability was the accuracy in each aspect
as follows: Knowledge aspect was equal to 0.87, Attitude aspect was 0.71 and the application aspect was 0.76. The data were analyzed by descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA and the Kruskal Wallis Test's non-parametric comparison statistics.
The research results were found that Level of knowledge about Professional Laws,The Ethics and Ethics Code of nursing students at a high level (x ̅ = 4.01, SD = 0.26), a high overall attitude (x ̅ = 3.36, SD = 0.27) and application in the wards were very appropriate (80.08 %). Comparison of differences in knowledge, attitudes and application in wards between years 2, 3 and 4, there was no statistically significant difference of 0.05.
The purposes of this research were to study the level of knowledge, attitudes, and applying knowledge of Professional Laws, Ethics and Ethics Code in real situations on the ward and to compared the differences between knowledge, attitudes and application of nursing students in year 2, 3 and 4 as concern about professional law, Ethics and Ethics Code of Nursing Students in College of Asian Scholars (CAS). The sample group was 121 nursing students for academic year 2019. The research instruments were a Questionnaire on Professional Laws, Ethics and Ethics Code of Nursing Students in CAS consist in 3 aspects, namely 22 questions of knowledge,10 questions of attitude, 11 questions application in ward, verify the questionnaire that IOC content compliance is 0.67-1.00 and the reliability was the accuracy in each aspect as follows: Knowledge aspect was equal to 0.87, Attitude aspect was 0.71 and the application aspect was 0.76. The data were analyzed by descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA and the Kruskal Wallis Test's non-parametric comparison statistics. The research results were found that Level of knowledge about Professional Laws,The Ethics and Ethics Code of nursing students at a high level (x ̅ = 4.01, SD = 0.26), a high overall attitude (x ̅ = 3.36, SD = 0.27) and application in the wards were very appropriate (80.08 %). Comparison of differences in knowledge, attitudes and application in wards between years 2, 3 and 4, there was no statistically significant difference of 0.05.
Keyword Perception, Professional Laws, Ethics, Ethics Code


วารสารอื่นๆ

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

20 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS546
การประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
104
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
0
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS702
การทำนายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
287
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS724
การใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล
76
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS856
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล
125
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS867
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมออนไลน์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
210
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS928
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
1
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS988
การรับรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
147
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1023
การประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
51
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1043
ภาวะสุขภาพของคนพิการในโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ และศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
26
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1092
การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว : กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว
21
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1180
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ในรายวิชาการบริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาล
112
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1248
ผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขอัจฉริยะ โดยการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุออนไลน์ ชุมชนหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น
123
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1259
การประเมินโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ ของศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน: การวิจัยเชิงคุณภาพ
18
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1318
ผลของการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
156
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1511
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 4Rs เพื่อส่งเสริมความมั่นใจ ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
117
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1361
รูปแบบภาวะผู้นำแบบร่วมสมัยของผู้นำชุมชนที่มีผลต่อการลดขยะต้นทางโดยใช้แนวคิด 3Rs กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น
150
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1670
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลในคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล
15
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1703
ประสิทธิผลการวางแผนจำหน่ายต่อแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
113