วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1613382495-15-Inter-BE066-T(136-153).pdf

   หน้าที่ 136

Isagani A. Paddit

CAS1026

ชื่อผู้วิจัย   Isagani A. Paddit
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Job Satisfaction of Hospitality Managers of the Department of Tourism Accredited Hotels in Baguio City Philippines
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This study aimed to determine the level of job satisfaction of hospitality managers of the Department of Tourism accredited hotels in Baguio City, Philippines according to the star classification of the hotels, their level of management, assigned departments and personal factors. By determining the level of satisfaction of managers according to the identified factors, management and owners of hospitality businesses would be able to focus on sustaining the factors which are perceived essential and will increase the manager's level of performance while creating sustainable human resource programs on areas needing improvements. A descriptive survey was used to gather the result of the study involving 91 managers of 4-Star and 3-Star hotels. The findings showed that the managers of the Department of Tourism accredited hotels in Baguio City are very satisfied with their jobs. Managers of 3-Star hotels are very satisfied while those who are in 4-Star hotels are satisfied. Middle managers are satisfied with their jobs while the top and lower-level managers are very satisfied with their jobs. Managers in the front offices have a higher level of satisfaction than the support departments. The varying levels of job satisfaction among managers are dictated by several factors other than the job. In the personal factors, Millennial managers are satisfied while the Baby Boomers and Generation X are very satisfied. In ranking the most dominant factor that affects the level of satisfaction of hospitality managers, salaries and wages, promotion chances, and company policies emerged as the top three factors.
This study aimed to determine the level of job satisfaction of hospitality managers of the Department of Tourism accredited hotels in Baguio City, Philippines according to the star classification of the hotels, their level of management, assigned departments and personal factors. By determining the level of satisfaction of managers according to the identified factors, management and owners of hospitality businesses would be able to focus on sustaining the factors which are perceived essential and will increase the manager's level of performance while creating sustainable human resource programs on areas needing improvements. A descriptive survey was used to gather the result of the study involving 91 managers of 4-Star and 3-Star hotels. The findings showed that the managers of the Department of Tourism accredited hotels in Baguio City are very satisfied with their jobs. Managers of 3-Star hotels are very satisfied while those who are in 4-Star hotels are satisfied. Middle managers are satisfied with their jobs while the top and lower-level managers are very satisfied with their jobs. Managers in the front offices have a higher level of satisfaction than the support departments. The varying levels of job satisfaction among managers are dictated by several factors other than the job. In the personal factors, Millennial managers are satisfied while the Baby Boomers and Generation X are very satisfied. In ranking the most dominant factor that affects the level of satisfaction of hospitality managers, salaries and wages, promotion chances, and company policies emerged as the top three factors.
Keyword Job satisfaction, Job performance, Job factors, Accredited hotels, Hotel classification