วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624251261-14(116-124).pdf

   หน้าที่ 116       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ

CAS1055

ชื่อผู้วิจัย   สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายทันยุค
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -