วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...


ไฟล์ ดาวน์โหลด

    

   หน้าที่


วารสารอื่นๆ

นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์

4 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์
นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์
นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์
นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์
CAS1069
กลยุทธ์การพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจร้านอาหารและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
0