วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624786189-8-(58-66).pdf

   หน้าที่ 58

วราพร โภชน์เกาะ

CAS1097

ชื่อผู้วิจัย   วราพร โภชน์เกาะ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อธิต ทิวะศะศิธร์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในร้านอาหารริมทางเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารริมทาง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมทาง จากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคยบริโภคอาหารจากร้านอาหารริมทางที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาจำนวน 200 ตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสอบถามสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1.พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่บริโภคอาหารริมทางสัปดาห์ละ 3-4 วัน นิยมอาหารประเภทอาหารตามสั่ง มักจะไปรับประทานเองที่ร้านในมื้อกลางวัน ส่วนใหญ่จะไปกับเพื่อนและเหตุผลสำคัญเพราะสะดวกหาซื้อได้ง่าย 2.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมทางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (β = 0.42) ด้านความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของร้านอาหารริมทาง (β = 0.20) และปัจจัยด้านความปลอดภัยของร้านอาหารริมทาง (β = 0.13) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถอธิบายอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคได้ร้อยละ 33 การวิจัยครั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจอาหารริมทางได้โดยเฉพาะในด้านการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านอาหารซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมทางมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed to study street food consumption behavior and factors influencing customer satisfaction of street food consumption. The sample size of this study was 200 consumers of street food in Nakornratchasima City Municipality. The research instrument was a questionnaire by probability sampling. This research was used descriptive statistics, frequency, percentage, mean, and standard deviation, and inferential statistics to test hypothesis by multiple regression analysis. The study finding, most of consumers have consumed street foods at 3-4 days per week, their favorite food are cooked to order dish, they usually to go to food store for lunch with their friends and convenience was the main reason for consumption. The independent factors were tested in order to be positively influencing customer satisfaction of street food in Nakornratchasima city municipality marketing mix (β = 0.42) Confidence in restaurant regulations (β = 0.20) and eating out food safety opinions (β = 0.13) explaining 33.0% of the influence toward customer satisfaction. The street food entrepreneur can use this research finding to develop their business. They should focus food safety and hygiene to make more consumers satisfied.
This research aimed to study street food consumption behavior and factors influencing customer satisfaction of street food consumption. The sample size of this study was 200 consumers of street food in Nakornratchasima City Municipality. The research instrument was a questionnaire by probability sampling. This research was used descriptive statistics, frequency, percentage, mean, and standard deviation, and inferential statistics to test hypothesis by multiple regression analysis. The study finding, most of consumers have consumed street foods at 3-4 days per week, their favorite food are cooked to order dish, they usually to go to food store for lunch with their friends and convenience was the main reason for consumption. The independent factors were tested in order to be positively influencing customer satisfaction of street food in Nakornratchasima city municipality marketing mix (β = 0.42) Confidence in restaurant regulations (β = 0.20) and eating out food safety opinions (β = 0.13) explaining 33.0% of the influence toward customer satisfaction. The street food entrepreneur can use this research finding to develop their business. They should focus food safety and hygiene to make more consumers satisfied.
Keyword Street food , Consumers satisfaction