วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1644054023-2.pdf

  

วุฒิชัย โยตา

CAS1137

ชื่อผู้วิจัย   วุฒิชัย โยตา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กษม ชนะวงศ์2, จุฬาภรณ์ โสตะ3, อำนาจ ชนะวงศ์4 , สนใจ ไชยบุญเรือง5
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) นวัตกรรมภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างพลิกผัน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -