วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1644054139-7.pdf

   หน้าที่ 57

ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์

CAS1142

ชื่อผู้วิจัย   ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ เสาวนี สิริสุขศิลป์2, ประกฤติยา ทักษิโณ3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบร่วมรู้สึกสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -