วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     994741213.pdf

   หน้าที่ 1

รวิสรา จิตรบาน

CAS1213

ชื่อผู้วิจัย   รวิสรา จิตรบาน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) คุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21 ในสหวิทยาเขตเวียงเรือคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE 21ST CENTURY OF THE WIANG RUE KHAM CAMPUS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE KHON KAEN
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตาม เพศ ประสบการณ์ทำงานและขนาดสถานศึกษา
3) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 208 คน
โดยใช้ตารางเทียบหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน และการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและ แบบสอบถามลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ โดยรวม อยู่ในระดับ มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน อยู่ในระดับ มาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ คือ ด้านภาวะผู้นำ รองลงมา ด้านวิสัยทัศน์
2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามเพศ ประสบการณ์การทำงานและขนาดสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 7 ด้าน ดังนี้
3.1 ด้านวิสัยทัศน์ ผู้บริหารควรกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน จัดทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการจัดการศึกษา
3.2 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ผู้บริหารควรส่งเสริมกระตุ้นให้บุคลากรคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่และคิดนอกกรอบในการทำงานให้ประสบความสำเร็จคำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวขององค์การ
3.3 ด้านการสื่อสารและสร้างชุมชน ผู้บริหารควรวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนา
3.4 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหารควรพฤติกรรมที่ปฏิบัติจนเกิดความเคยชินและกระทำ
3.5 ด้านความเชื่อมั่นและเสริมพลังทางบวก ผู้บริหารควรมีความมั่นใจ เข้าถึงได้ง่าย มีความโดดเด่น
ในฐานะที่เป็นผู้นำและจัดทำข้อตกลงร่วมกัน
3.6 ด้านภาวะผู้นำ ผู้บริหารควรมีความรู้ความสามารถ กระตือรือร้น กล้าตัดสินใจ และทำงานเป็นทีมความสามารถในการชักจูง ให้ผู้อื่นคล้อยตามได้มีวิสัยทัศน์ที่กล้าแสดงความคิดเห็น
3.7 ด้านการร่วมมือ ผู้บริหารควรร่วมมือกันในสถานศึกษาของผู้บริหารคณะครูบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยปราศจากการใช้อำนาจในการควบคุม เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คำสำคัญ คุณลักษณะภาวะผู้นำ ; ภาวะผู้นำของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were to: 1) to study leadership characteristics of school administrators in the 21st century 2) to compare leadership characteristics of school administrators in the 21st century classified by gender, work experience, and school size 3) to study guidelines for developing leadership characteristics of administrators of educational institutions Service Area Office. The sample group consisted of teachers in the United Campus, Wiang Rue Kham. Khon Kaen Secondary Education Service Area Office 208 people using the Krejcie and Morgan sample sample size comparison tables and proportional stratified randomness. The tools used in this time were semi-structured interview forms and the questionnaire was a 5-level estimation scale with a confidence value of 0.92. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, t- test, One-way ANOVA and Sheffe Paired Difference Test. The findings of this research were as follows:
1. The level of leadership characteristics of school administrators in the 21st century in the United Campus, Wiang Ruea Kham Overall, the Khon Kaen Secondary Education Service Area Office was at a high level. When considering each aspect, it was found that all aspects were at a high level, arranged according to the average from highest to lowest, as follows: leadership, followed by vision and in terms of confidence and positive energy
2. The comparison of Leadership Characteristics of School Service Area Office Classified by gender, work experience and school size no different
3. Guidelines for developing leadership qualities of school administrators in the 21st century in Wiang Rue Kham United Campus Khon Kaen Secondary Education Service Area Office 7 areas as follows.
3.1 Vision The administrators should set the vision of the school. Make a mutual agreement to adhere to the same direction and set the direction and goals of educational management.
3.2 Learning and innovation Executives should encourage and encourage personnel to create new ideas and think outside the box in order to achieve success, taking into account the long-term benefits of the organization.
3.3 Communication and community building The administrators should analyze the condition of community problems for development planning. Make a mutual agreement to adhere to the same direction and set the direction and goals of educational management.
3.4 Morality and Ethics Executives should practice behavior until they become used to it and act.
3.5 Confidence and positive energy Executives should be confident easy access outstanding as a leader and make a collective agreement
3.6 Leadership Executives should be knowledgeable, competent, enthusiastic, dare to make decisions and work as a team. allowing others to conform to the vision that dares to express their opinions
3.7 Cooperation The administrators should cooperate in the educational institutions of the administrators, teachers, personnel. Parents, students and stakeholders drive participation. without the use of control for the same purpose
The objectives of this research were to: 1) to study leadership characteristics of school administrators in the 21st century 2) to compare leadership characteristics of school administrators in the 21st century classified by gender, work experience, and school size 3) to study guidelines for developing leadership characteristics of administrators of educational institutions Service Area Office. The sample group consisted of teachers in the United Campus, Wiang Rue Kham. Khon Kaen Secondary Education Service Area Office 208 people using the Krejcie and Morgan sample sample size comparison tables and proportional stratified randomness. The tools used in this time were semi-structured interview forms and the questionnaire was a 5-level estimation scale with a confidence value of 0.92. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, t- test, One-way ANOVA and Sheffe Paired Difference Test. The findings of this research were as follows: 1. The level of leadership characteristics of school administrators in the 21st century in the United Campus, Wiang Ruea Kham Overall, the Khon Kaen Secondary Education Service Area Office was at a high level. When considering each aspect, it was found that all aspects were at a high level, arranged according to the average from highest to lowest, as follows: leadership, followed by vision and in terms of confidence and positive energy 2. The comparison of Leadership Characteristics of School Service Area Office Classified by gender, work experience and school size no different 3. Guidelines for developing leadership qualities of school administrators in the 21st century in Wiang Rue Kham United Campus Khon Kaen Secondary Education Service Area Office 7 areas as follows. 3.1 Vision The administrators should set the vision of the school. Make a mutual agreement to adhere to the same direction and set the direction and goals of educational management. 3.2 Learning and innovation Executives should encourage and encourage personnel to create new ideas and think outside the box in order to achieve success, taking into account the long-term benefits of the organization. 3.3 Communication and community building The administrators should analyze the condition of community problems for development planning. Make a mutual agreement to adhere to the same direction and set the direction and goals of educational management. 3.4 Morality and Ethics Executives should practice behavior until they become used to it and act. 3.5 Confidence and positive energy Executives should be confident easy access outstanding as a leader and make a collective agreement 3.6 Leadership Executives should be knowledgeable, competent, enthusiastic, dare to make decisions and work as a team. allowing others to conform to the vision that dares to express their opinions 3.7 Cooperation The administrators should cooperate in the educational institutions of the administrators, teachers, personnel. Parents, students and stakeholders drive participation. without the use of control for the same purpose
Keyword Leadership characteristics; Leadership characteristics of school administrators in the 21st century