วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1775558028.pdf

   หน้าที่ 10

เพ็ญศิริ จันทร์แอ

CAS1215

ชื่อผู้วิจัย   เพ็ญศิริ จันทร์แอ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
จุฑาทิพย์ ศิริศิลป์, กิตติพงษ์ สุภากรณ์, พูลทรัพย์ จันทร์สมุด, กาญจนา คิดดีจริง
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : การนวดจัดกระดูกข้อเข่าของหมอประเมิน เถิงนำมา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE STUDY OF FOLK HEALERS: ORTHOPEDIC MASSAGE OF CHIROPRACTOR FROM MISTER PRAMONE TEUNGNUMMA
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน: การนวดจัดกระดูกข้อเข่าของพ่อประเมิน เถิงนำมา เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนาและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและการวิธีการรักษาด้วยการนวดจัดกระดูกตลอดรวบรวมองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านพร้อมนำมาเปรียบเทียบกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ โดยทำการเก็บข้อมูลการศึกษาแบบเชิงลึก วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี ได้แก่ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจดบันทึกจากแบบสัมภาษณ์ รวมถึงการศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า หมอประเมิน เถิงนำมา ปัจจุบันทำการรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสกลนคร สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รักษาโรคโดยการนวดไทยผสมผสานกับการนวดจัดกระดูก ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของหมอประเมิน เถิงนำมา พบว่าผู้ป่วยมารับการรักษาเฉลี่ยวันละ 4 - 5 รายต่อวัน และมีผู้ที่มารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ในระยะเวลา 2 เดือน ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมารับการรักษาด้วยอาการความผิดปกติของกล้ามเนื้อ และกระดูกภายในร่างกาย ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการนวดจัดกระดูกสามารถช่วยปรับสมดุลของกล้ามเนื้อและกระดูกของร่างกายมนุษย์ได้ ลดการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วย จึงนับว่า หมอประเมิน เถิงนำมา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการใช้องค์ความรู้ในการนวดจัดกระดูกและยังสามารถนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือกนี้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง และหมอพื้นบ้านยังมีชื่อเสียงด้านการนวดจัดกระดูกและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนอีกด้วยและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงด้วย
คำสำคัญ ภูมิปัญญา หมอพื้นบ้าน การนวดจัดกระดูก
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The research is a study on the wisdom of folk healer: Method in chiropractic of knee joint for Mister Pramorn Teungnumma is a descriptive research and qualitative research. The objective of this study was to examine the treatment pattern of traditional chiropractic. In addition, data collection compared to body human anatomy. According to data collection including participant observation, in-depth interview, making a record of the interview, and review articles. The results showed that Mister Pramorn Teungnumma, now he works at Sakon Nakhon Hospital (Sakon Nakhon Rajabhat University branch). The treatment was Thai massage combined with chiropractic. Which is a specific technique of Mister. Pramorn Teungnumma. It was found that the patients received treatment on average 4 - 5 per day, totaling 40 patients over two-month period. Most of the patients had musculoskeletal disorders. The patient has improved. Therefore, Chiropractic can help balance the musculoskeletal system and decrease muscle pain. On the report of experiences with chiropractic care for patients about 7 years. Mister Pramorn Teungnumma is a valuable folk medical for tacit Knowledge in chiropractic and using alternative folk medicine to take care of people in community health.
The research is a study on the wisdom of folk healer: Method in chiropractic of knee joint for Mister Pramorn Teungnumma is a descriptive research and qualitative research. The objective of this study was to examine the treatment pattern of traditional chiropractic. In addition, data collection compared to body human anatomy. According to data collection including participant observation, in-depth interview, making a record of the interview, and review articles. The results showed that Mister Pramorn Teungnumma, now he works at Sakon Nakhon Hospital (Sakon Nakhon Rajabhat University branch). The treatment was Thai massage combined with chiropractic. Which is a specific technique of Mister. Pramorn Teungnumma. It was found that the patients received treatment on average 4 - 5 per day, totaling 40 patients over two-month period. Most of the patients had musculoskeletal disorders. The patient has improved. Therefore, Chiropractic can help balance the musculoskeletal system and decrease muscle pain. On the report of experiences with chiropractic care for patients about 7 years. Mister Pramorn Teungnumma is a valuable folk medical for tacit Knowledge in chiropractic and using alternative folk medicine to take care of people in community health.
Keyword wisdom, folk healer, chiropractic