วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     967828060.pdf

  

มุกดาวรรณ ชนะวงศ์

CAS1255

ชื่อผู้วิจัย   มุกดาวรรณ ชนะวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ชัชนี คำภิบาล,ชุติพันธ์ ศรีนวกุลธรรม,สุวิมล ดอบุตร, นฤมล สินสุพรรณ
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE ACHIEVEMENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, COLLEGE OF ASIAN SCHOLARS.
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -